Zákon o sportu (novela)

AKTUÁLNÍ STAVSCHVALOVÁNÍ NOVELY NAJDETE NA PORTÁLU VLÁDY ZDE 

1. Platné znění zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

 (Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.; podle stavu k 1. listopadu 2014)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1 

Předmět úpravy

             Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. 

§ 2 

Základní pojmy

             (1) Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní. Sport je veřejně prospěšnou činností. 

            (2) Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva. 

            (3) Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu. 

            (4) Významnou sportovní akcí je pro účely tohoto zákona akce mezinárodního významu odehrávající se na území České republiky, zejména akce v působnosti Mezinárodního olympijského výboru nebo Evropského olympijského výboru, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár, a to ve sportovním odvětví, jež je zařazeno na program olympijských her.           

            (5) Významnou sportovní akcí mimořádné důležitosti je akce podle odstavce 4, jejíž pořádání podmiňuje organizace přidělující její pořádání na mezinárodní úrovni garancí státu, na jehož území se má akce uskutečnit. 

§ 3 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

            (1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

a) vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu (dále jen "koncepce") a předkládá jej vládě ke schválení, 

b) koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce, 

c)zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu, 

d) kontroluje použití finanční podpory sportu ze státního rozpočtu, 

de) vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, včetně její účasti na sportovních akcích v zahraničí, pro přípravu sportovních talentů, pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postižených občanů, 

ef) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování, 

g)rozhoduje o akreditaci1) vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu, zřizuje Antidopingový výbor České republiky jako státní příspěvkovou organizaci, 

gh) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost, 

hi) koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 

            (2) Rezortní sportovní centrum podle odstavce 1 písm. gh) je organizační složkou státu; zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro státní sportovní reprezentaci. 

(3) Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce rezortních sportovních center podle odstavce 1 písm. h) a i) stanoví vláda. Návrh pravidel zpracovává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v součinnosti s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Českým olympijským výborem a předkládá jej vládě ke schválení. 

§ 4 

Úkoly ostatních orgánů státní správy 

            (1) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů a zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost. 

            (2) Ministerstvo zdravotnictví ve své působnosti organizuje zdravotní služby poskytované státním sportovním reprezentantům a sportovním talentům, a vytváří organizační předpoklady umožňující specifický přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči a v zájmu podpory zdravého způsobu života vytváří podmínky pro podporu preventivní, dispenzární a posudkové zdravotní péče v oblasti neorganizovaného, školního a výkonnostního sportu ze systému veřejného zdravotního pojištění, zřizuje laboratoř dopingové kontroly a zabezpečuje její činnost v rozsahu stanoveném Mezinárodním olympijským výborem; laboratoř dopingové kontroly je organizační složkou státu. 

§ 5 

Úkoly krajů 

            Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení, 

c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, 

d) zpracovávají plán rozvoje sportu v kraji jako samostatný dokument nebo součást strategického dokumentu rozvoje kraje podle zákona o podpoře regionálního rozvoje1) a zajišťují jeho provádění. 

§ 6 

Úkoly obcí 

            (1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

            (2) V případě, že obec zpracovává program rozvoje obce nebo jiný obdobný strategický dokument, je jeho součástí plán rozvoje sportu v obci. 

§ 6a

Koncepce a plány rozvoje sportu

(1) Koncepce určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria finanční podpory sportu ze státního rozpočtu. Součástí koncepce jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů v průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení.

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy projedná návrh koncepce před předložením vládě s Českým olympijským výborem.

(3) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu z rozpočtu obce nebo kraje, priority pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje.

 § 6b

Finanční podpora sportu ze státního rozpočtu 

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje ze státního rozpočtu finanční podporu sportu v programech vyhlašovaných na kalendářní rok zejména na podporu sportovní reprezentace České republiky, sportovně talentované mládeže a zdravotně postižených sportovců, na rozvoj, údržbu a provoz zařízení pro sport, na činnost právnických osob působících ve sportu, na podporu úspěšných reprezentantů České republiky v olympijských hrách poskytovanou prostřednictvím Českého olympijského výboru a na pořádání významných sportovních akcí, s výjimkou akcí podle § 2 odst. 5. 

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje finanční podporu sportu na významné sportovní akce mimořádné důležitosti podle pravidel a z finančních zdrojů stanovených vládou. 

(3) Finanční podporu sportu lze poskytovat spolkům a právnickým osobám se zapsaným statusem veřejné prospěšnosti. 

(4) Finanční podporu sportu na příslušný kalendářní rok nelze poskytnout osobě, která v uplynulých třech letech opakovaně nebo závažným způsobem porušila pravidla boje proti dopingu. 

(5) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může pro účely poskytování finanční podpory sportu ze státního rozpočtu požadovat po spolku, který je žadatelem o podporu nebo příjemcem podpory, údaje o počtu jeho členů a údaje o počtech členů spolků sdružených ve spolku, který je žadatelem o podporu nebo příjemcem podpory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je oprávněno kontrolovat pravdivost a správnost poskytnutých údajů, a to u všech spolků uvedených ve větě první. 

(6) Na finanční podporu sportu podle tohoto zákona není právní nárok.

 § 6c

Podpora významných sportovních akcí 

(1) Finanční podporu významných sportovních akcí mimořádné důležitosti poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se souhlasem vlády. Žádost o souhlas vlády podává osoba, která se hodlá o pořádání akce ucházet, prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 (2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je předpokládaný rozpočet akce a studie proveditelnosti zohledňující finanční, materiální, personální a právní zajištění akce. Ze studie proveditelnosti musí být zřejmé, jaká opatření ze strany orgánů veřejné moci, zejména v oblasti bezpečnosti, ochrany života a zdraví účastníků, pobytu cizinců na území České republiky a dopravní dostupnosti, budou pro pořádání akce nezbytná. Studie proveditelnosti dále obsahuje informace, zda a v jakém rozsahu je pro pořádání akce poskytnutí finanční podpory ze státního rozpočtu nezbytné při dodržení zásad hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky.

 (3) Finanční podpora ze státního rozpočtu na významné sportovní akce neuvedené v odstavci 1 je poskytována na základě programu podle § 6b odst. 1. 

§ 7 

Náhrada při vyvlastnění 

            Má-li být za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2) vyvlastněno sportovní zařízení (budova, pozemek, jejich soubor nebo jiné objekty zřízené nebo vyhrazené k provozování sportu), lze vlastníku sportovního zařízení poskytnout náhradu ve formě věcného plnění ve srovnatelném rozsahu a kvalitě. 

§ 7a 

Povinnosti vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení 

            (1) Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník“) nebo osoba oprávněná vlastníkem využít sportovní zařízení k uspořádání sportovního podniku (dále jen „provozovatel“) jsou povinni, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu sportovního podniku a vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém podle místních podmínek stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení. 

            (2) Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nebo provozovatelem nedojde k obnovení pokojného stavu, jsou vlastník a provozovatel povinni dát podnět k přerušení nebo k ukončení probíhajícího sportovního podniku a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky. 

            (3) Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník nebo provozovatel neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České republiky, náleží Policii České republiky náhrada vynaložených nákladů. 

§ 7b 

Oprávnění Ministerstva vnitra 

            (1) Pokud vlastník nebo provozovatel závažným způsobem poruší povinnost podle § 7a, může Ministerstvo vnitra na základě oznámení obecního úřadu nebo z vlastního podnětu rozhodnout o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků, a to až na dobu 1 roku. 

            (2) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele může Ministerstvo vnitra rozhodnout o zkrácení doby podle odstavce 1, pokud vlastník nebo provozovatel prokáže, že přijal odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti osob nebo majetku ve sportovním zařízení. 

§ 7c 

Kontrola 

            (1) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle § 7b. 

            (2) Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti kontrolu nad dodržováním povinností vlastníka nebo provozovatele podle § 7a. 

§ 7d 

Přestupky 

            (1) Fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní, 

b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky nebo 

c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků. 

            (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1 000 000 Kč. 

§ 7e 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

            (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní, 

b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo 

c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků. 

            (2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 100 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 2 000 000 Kč. 

§ 7f 

Společná ustanovení ke správním deliktům 

            (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

            (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

            (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. 

            (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obecní úřad. 

            (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby3) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. 

            (6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem obce. 

§ 7g 

            Ustanovení § 7a až 7f se nevztahují na vlastníka, pokud tento převede své povinnosti podle tohoto zákona spojené s uspořádáním sportovního podniku na provozovatele. 

§ 8 

Účinnost 

            Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

Přechodné ustanovení             

Plán rozvoje sportu v kraji podle § 5 písm. d) zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje kraj poprvé do 31. prosince 2016. Plán rozvoje sportu v obci zpracuje obec, na kterou se vztahuje § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé do 31. prosince 2016. 

 1) § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 

3) § 420 a 421 občanského zákoníku. § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 

Platné znění § 54a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

§ 54a

Zvláštní ustanovení o průběhu studia 

(1) V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku vyplývající zejména ze studijního a zkušebního řádu, o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené15b), a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší.

(2) Student, který předloží vysoké škole nebo fakultě potvrzení o tom, že je reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydané právnickou osobou zastupující toto sportovní odvětví v České republice, má právo na úpravy průběhu studia, které studentovi umožní účast na reprezentaci a nezbytnou přípravu. 

Platné znění § 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

§ 18 

(1) Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolí ředitel školy individuální vzdělávací plán žákovi nebo studentovi na základě potvrzení, že žák nebo student je reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydaného právnickou osobou zastupující toto sportovní odvětví v České republice.

 

Platné znění § 40g zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

§ 40g 

            (1) Komise může záležitost projednat a rozhodnout jen za přítomnosti většiny svých členů, nejméně však 3. 

            (2) Klesne-li počet členů komise, kteří jsou způsobilí věc rozhodnout pod minimální počet členů vyžadovaný pro rozhodování tímto zákonem nebo stanovami, komise řízení zastaví; to nebrání soudu, aby věc rozhodl. Ustanovení § 910 se nepoužijí. 

            (3) Člení-li se komise v souladu se stanovami na senáty a rozhoduje-li senát komise, platí odstavce 1 a 2 obdobně pro tento senát.

--------------------------------------------------------------------

PŘIPOMÍNKY K NOVELE ZÁKONA O SPORTU

* Obecné připomínky 

Návrh zákona ze dne ... 2015,  kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony má problémy nejen s používáním moderní sportovní terminologie (např. školní a univerzitní sport, grass roots sport, municipální sport, soutěžní x nesoutěžní sport apod.), ale zároveň vykazuje některé zásadní nedostatky a velmi vágně je definována podpora problematické oblasti sedavého způsobu života. Problém podpory sportu je v návrhu poměrně zásadně zúžen na vybrané oblasti sportu. 


Zcela v něm chybí některá rozvojová prospěšná témata: výzkum ve sportu, vzdělávání sportovních odborníků (které by zákon měl definovat již vzhledem ke skutečnosti, že sportovní pedagogové nepracují pouze se zdravou populací, ale stále více i s osobami zdravotně oslabenými nebo seniory, tedy skupinami, které vyžadují odbornou péči - zde je vhodné, jako je tomu u školského zákona, doplnit zákon o téma "pracovníci ve sportu"), ale i grass roots sport, školní a univerzitní sport. Zákon nezná žádnou novou strategii, nedokáže formulovat nové koncepce a je nevyvážený. 

Koncepce předpokládá sestavení nezávislých odborných komisí a musí vyjít z výzkumu, ne z tvrzení. Chybí základní údaje pro koncepci - stav sportovní infrastruktury v ČR s ohledem na doporučené urbanistické normy, vyčíslení potřeby naplnění cílů, počty trenérů a odborníků včetně jejich kvalifikace či demografie, zájmy a potřeby obyvatel, analýzy volnočasových aktivit, bariéry ve sportu apod. Všechny studie ve sportu ukazují na minimálně atypické vlastnické vztahy sportovních zařízení v ČR ve srovnání s EU, podobně jako na silný trend realizovat pohybové aktivity v neorganizované formě.

Podpora sportu tak musí daleko více cílit na tyto skutečnosti, což znamená přednostně uvažovat o využití nových zdrojů tímto způsobem a to zejména na místní a regionální úrovni.

Návrh vychází z ekonomických studií (hlavně KPMG), které se zabývají důležitou otázkou příjmů a výdajů sportovní oblasti, které jasně definují v mezinárodním srovnání podfinancování, není detailně uváděno, kterých oblastí či regionů se to týká, neboť stav není stejný.

Upozorňuji, že první odborné komise, ve kterých připravujeme základy nových koncepcí, teprve začínají svou práci. Jedná se o "Kulatý stůl - zdravý životní styl" pod MŠMT a "Zdraví 2020" pod ministerstvem zdravotnictví (Státním zdravotním ústavem). První výsledky budou k dispozici na jaře 2015.

Navrhovaný zákon poměrně přesně definuje podpory spojené s Českým olympijským výborem, což je však zcela atypická organizace v oblasti sportu: nevykazuje činnost (nemá trenéry a členskou základnu - sportovce), pouze vysílá sportovce na soutěže.

Na druhou stranu jako jediný nabízí značku (olympijské kruhy), která má hodnotu. To je jeho nezpochybnitelná exkluzivita a význam pro propagaci ČR přesahující ostatní organizace. V tomto smyslu je otázkou, zda k podpoře ČOV nepřistoupit odlišně, než k ostatním spolkům i neorganizovaným formám sportu.

Podle obecné Důvodové zprávy si "Návrh zákona klade za cíl zvýšit transparentnost poskytování podpory sportu z veřejných prostředků ..........., aby se mimo jiné předcházelo neúčelnému vynakládání veřejných prostředků." Avšak veřejné prostředky získávané především z daní by také tak měly být využívány, tedy ne úzké skupině obyvatelstva, ale naopak nejprve co nejširší skupině obyvatelstva. V tomto smyslu zákon navrhuje přesný opak toho co uvádí v důvodové zprávě a ve skutečnosti hrozí, že dojde k neúčelnému vynakládání veřejných prostředků.

Konkrétní připomínky jsou připsány níže k paragrafům. Nicméně, přijetí této novely zákona by znamenalo zhoršení vzhledem k současnému stavu a proto jej nelze doporučit.

Připomínky ke konkrétním paragrafům

§ 2 odstavec 4

Text je návodný a může připomínat začátek kandidatury ČR na olympiádu, což se ale na následujících 10 let podle oficiálních informací nepředpokládá. Do zákona nepatří. Pokud bude snaha kandidovat na OH, je možné zvážit uspořádání místního referenda či nový zákon o OH. Takové akce jsou v působnosti mezinárodních sportovních federací a národních federací. Tímto do podpory podle zákona nespadají akce typu Sokolský slet, RUNCzech (pražský maraton) nebo Jizerská padesátka apod. Znamená to, že nebudou podporovány masové akce sportu pro všechny, které jsou považovány za propagačně náborové?

§ 3 odstavec 1, písmeno a

Jsou zcela vynechány akademické instituce jako přirozený partner veřejné politiky, které by bylo možné zařadit například větou   ...Ve spolupráci s významnými akademickými institucemi

§ 3 odstavec 1, písmeno d

Terminologie - "...sport zdravotně postižených občanů" neodpovídá novým trendům, ani zásadám terminologie doporučené WHO. Správně by mělo být sport osob se specifickými potřebami. Použité označení je považováno ze diskriminační.

§ 3 odstavec 1, písmeno x

Pokud dojde k jmenování takto konkrétní činnosti: "Ovlivňování výsledků a doping" může to mít vylučující efekt, protože pak v zákoně bude chybět téměř nekonečná řada negativních jevů jako například: přetěžování sportovců, násilí na stadiónech ....Ovlivňování výsledků je ovlivněno jak sázením, majiteli klubů, sportovci či rozhodčími. Do zákona patří podpora boje proti negativním jevům sportu, ale považuji za vhodné buď zůstat u dopingu nebo pojmou širším způsobem.

§ 3 odstavec 1, písmeno g

Tato část zákona se navrhuje zrušit, což ve svém důsledku ruší kontrolovaný systém vzdělávání ve sportu a nenabízí novou alternativu, což je zásadní krok zpět vzhledem k platnému zákonu.

§ 4 odstavec 2

Text tohoto odstavce dává dohromady dvě nesouvisející problematiky: zdravotní (lékařskou péči) o reprezentanty a pohybové aktivity jako prevence zdraví - sport pro všechny. 

Smyslem je však, aby se v lékařské péči zajistila přednostní péče o sportovce reprezentanty např. v případě zranění, které je slučitelné s běžným životem a sportovec by tak např. na operaci čekal jako ostatní osoby a nebyl by mu přednostně umožněn zákrok.

Zdravotní pojišťovny jsou soukromé subjekty, které financují zdravotní péči včetně prevence. Podmínkou jsou zpravidla smluvní zdravotní zařízení, kde působí osoby se zdravotním vzděláním minimálně v nelékařských profesích (např. fyzioterapie). Pojišťovny tak mohou použít pouze marketinkové rozpočty na odlišnou nabídku služeb (v minulosti se objevilo dotace na plavání, ochranné sportovní pomůcky apod.), nejedná se o systémové financování pohybové prevence. Systémové financování z oblasti zdravotního pojištění je poměrně obtížné vzhledem k trendu konat neorganizované pohybové aktivity (např. běh pro zdraví), jedná se často o neprokazatelné aktivity, které obtížně zasáhnou většinovou populaci. Na druhou stranu sportovní organizace nemají potřebnou kvalifikaci v oblasti zdravotnictví na to, aby mohly čerpat zdravotní pojištění. Je tedy nutná úprava legislativy a ta by se případně měla projednávat současně se zákonem o sportu.

Jedná se o další zásadní chybu v zákoně, která navíc nedefinuje odpovědnost za sport pro všechny a není jasné, kdo by mohl takovou podporu dostat. 

§ 5 písmeno d

Duplicitně řeší problematiku, která se vyskytuje v Zákoně o krajích.

§ 6 odstavec 2

Nejasný účel textu: ... Pokud obce zpracovávají koncepci rozvoje sportu .... Obcím tak vznikne ze zákona další náklad na studii a koncepci, což může formalizovat koncepci do obecných politických proklamací. Doporučujeme pro obce nad 5.000 obyvatel.

§ 6a odstavec 1, první věta

Chybí zde základní vymezení koncepce, která by měla končit jako strategický dokument grantovými programy nejen MŠMT, ale i dotací z EU, regionálních a obecních dotací. Koncepce by měla být v souladu se sportovní politikou EU a v souladu s evidence based (se závěry výzkumů). Koncepce vymezí cíle v oblasti sportovní reprezentace, sportu pro všechny a sportu osob se specifickými potřebami, ale i školního a univerzitního sportu. Cíle budou rozpracovány dle priorit do jednotlivých opatření a grantových programů..

Definice zmiňuje pouze sportovní reprezentaci, měla by zahrnovat sportovce obecně například: ...pro oblasti státní reprezentace a talentované mládeže, sportu pro všechny a sportu osob se specifickými potřebami

§ 6a odstavec 1, druhá věta

Opakovaně v celém zákoně se jmenují opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků, tak jako i v tomto paragrafu. Na tento negativní jev se tak klade větší důraz než například na násilí, xenofobii či rasismu při sportovních soutěžích.

§ 6a odstavec 2

Nelze předkládat koncepci a návrh financování někomu, koho se to financování bezprostředně týká. Návrh musí být nezávisle oponován, toto znění je nepřípustné.

§ 6a odstavec 3

Znovu se jedná o problémy autorů zákona s definicí koncepce. Koncepce vychází ze stavu sportovišť, geografických podmínek, tradice, závazných urbanistických ukazatelů, průzkumu zájmu obyvatel a výstupem dokumentu je grantová politika kraje nebo obce.

Nejsou definována opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení - jsou to otevírací hodiny, ceny ...?

§ 6b odstavec 1

Definice tohoto odstavce omezuje možnosti čerpání investic vzhledem k potřebným stavebním řízením a veřejným zakázkám. Zpravidla se jeví jako nemožné připravit  a financovat projekt, opatřit potřebná povolení, vybrat dodavatele a zkolaudovat investice většího rozsahu v jednom roce. Zajistit víceroční investiční prostředky. 

Místo definice v zákoně by bylo možné uvést... V grantových programech na základě koncepce a její roční aktualizace. 

§ 6b odstavec 2

Zde lze použít obdobný komentář jako k § 6b odstavec 1 

§ 6c odstavec 2, věta třetí

Definice je neúplná, pokud to již zákon uvádí, chybí tu zajištění provozu po ukončení akce, nejen vyčíslení, ale i zdroj financování.

§ 7a odstavec 1

Znovu se v textu zákona vyskytují nestandardní termíny, místo standardního označení "sportovní akce" se zde vyskytuje označení "sportovní podnik".

§ 8 odstavec 2

Toto opatření vyvolá nemalé náklady na administrativu obcí, bez záruky nezbytné odbornosti. Možným řešením by bylo vyhlášení grantového projektu pro akademické prostředí, které by v rámci svého výzkumu v nekomerčním režimu mohlo problematiku dle schválené metodiky (Hobza) zpracovat.

§ 54a odstavec 2

Je možné, že se jedná o diskriminační pravidlo. Student může studovat kombinovaně, může si vybrat soukromou školu, může přerušit studium, ale musí plnit řády platné pro všechny. Například pro studenty nejsou zákonem jmenované úpravy studia, pokud se ocitnou v obtížné životní situaci, úmrtí v rodině, těžké onemocnění apod.

Martin Paur, 

člen Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj nedoporučuje schválení novely zákona v navrhovaném znění, zamítavé stanovisko bylo odesláno 18. prosince 2014 na MŠMT.

 

 

 

Tisknout
© 2024, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing