Hodina pohybu navíc

Třetí hodina pohybu navíc

Již několik let se u nás hovoří o zavedení třetí hodiny tělocviku na školách. Současnou aktivitu odstartovala zřejmě poslankyně Putnová, již v roce 2011. Jedná se však především o politický slogan. Pokud nedojde k zásadní změně výuky tělovýchovy nemá smysl usilovat o rozšíření současného stavu. Ale zřejmě se jedná o jeden z mála politicky využitelných sloganů s tématem sport, takže nakonec dochází k rozpracování pilotního programu. A zde se MŠMT znovu podařil pozoruhodný groteskní obrat.

A) MŠMT odmítnutý projekt

Projekt - Od sportovních projektů k systémové podpoře pohybu dětí

I přes nesmyslnost nápadu třetí hodiny tělocviku se nějaký čas zdálo, že bude možné využít chvilkové nepozornosti MŠMT a prosadit do pilotního programu ověřování třetí hodiny pohybu nové myšlenky s mottem: "Od sportovních projektů k systémové podpoře pohybu dětí". (Motto vyjadřuje snahu o změnu současného stavu, kdy neorganizovaně vznikají desítky nápadů na nové programy a soutěže jako "Sport do škol" "Sportuj s námi" "O pohár ministra školství" atd. aniž by se někdo zabýval změnou samotného systému výuky tělesné výchovy. Jednorázové projekty suplují soutěže, které již probíhají a více než co jiného mají prospět organizátorům podobných akcí, zlepšit jejich viditelnost v tématech, která by mohla být mediálně zajímavá.)

Zajištění náplně nejprve dostala na starost AŠSK a spolu s FTVS došlo k vytvoření prezentace základních tezí náplně budoucí třetí hodiny tělocviku. To platilo ještě v únoru 2015.

B) MŠMT přijatý projekt

Nový projekt hodiny pohybu navíc MŠMT přijatý projekt - od května 2015 (příloha rtf)

Pak došlo k neohlášené změně, projekt byl opuštěn a nyní je možné na stránkách MŠMT najít nové zpracování hodiny pohybu navíc. Ve formátu rtf si tento projekt můžete přečíst v příloze. Všestranná příprava žáků tak nyní bude realizována a ověřována na žácích 1. až 3. ročníku základních škol s pomocí následujích sportů: fotbal, lední hokej, basketbal, volejbal, házená a ragby. Takže žádné nové myšlenky (téměř by se chtělo říci žádné myšlenky) nové koedukativní sporty, pohybová gramotnost pro většinu populace...

Po přečtení obou dokumentů můžete posoudit myšlenkovou úroveň a vyjadřovací schopnosti autorů obou projektů. V každém případě příspěvek označený "Nový projekt hodiny pohybu navíc MŠMT - od května 2015" výborně charakterizuje současnou intelektuální a odbornou úroveň odboru sportu MŠMT. Text opakuje pár myšlenek z veřejně dostupných zdrojů a snaží se předstírat odbornost, což přispívá spolu s dalšími komickými prvky: " studie HBSC a WHO" k odlehčení strojeného slohu celého materiálu.

Nicméně zůstává otázka: kdy MŠMT začne  doopravdy připravovat strategickou změnu v oblasti řízení sportu a přestane investovat do předstíraných aktivit ve stylu "hodina pohybu navíc".  Lze jen předpokládat, že se jedná o kouzlo nechtěného a že černý humor nebyl záměrem autorů textu, který lze nalézt v příloze rtf - Nový projekt hodiny pohybu navíc MŠMT

A) MŠMT odmítnutý projekt

Projekt - Od sportovních projektů k systémové podpoře pohybu dětí.

Motto: "Od sportovních projektů k systémové podpoře pohybu dětí"

POHYB DO ŠKOL

HODINA POHYBU NAVÍC

SPORTUJÍCÍ ŠKOLA

Pilotní projekt na základních školách ve školním roce 2015/2016

Vyhlašovatel: MŠMT Gestor: Asociace školních sportovních klubů ČR Spolupracující organizace: UK FTVS Praha, ČOV, ČUS

Cíle projektu

Hodina pohybu navíc (HPN) - pilotní ověření

 • Minimalizace bariér pro sportovní aktivity žáků s cílem zapojení dosud nezúčastněných dětí
 •  Vytvoření základny a programu (metodiky)
 • Ověření efektivitu programu
 • Aktivní zapojení učitelů do pohybových programů
 • Snížení počtu zdravotně oslabených žáků
 • Zvýšení zdatnosti žáků
 • Zlepšení podmínek pro pohybové aktivity na školách

HPN - koncepce programu

 • V programu uplatníme koncepci pohybové gramotnosti inspirovaný v Kanadě. Bude vytvořen program a zásady jeho uplatnění. 
 • Pohybová gramotnost je výchovně vzdělávací koncepce, který reflektuje nové potřeby aktuálního životního stylu dětí. Má konkrétní obsah a užívá moderní pojmy sportovní vědy. 
 • Vychází z podobného přístupu jako jiné současné koncepty gramotnosti v nových oblastech, které jsou pro kvalitu života důležité (ekonomická gramotnost, počítačová gramotnost, jazyková gramotnost), a je tedy určen dětem i dospělým. Cílem je trvalý komplexní rozvoj lidské motoriky. 
 • Pohybová gramotnost zcela respektuje aktuální poznatky o motorickém vývoji a důsledcích hypokineze a prohlubuje trvalý zájem o pohybové aktivity (psychosociální přístup - prožitek, tým, spolupráce, pomoc, samostatnost)
 • Základním principem rozvoje pohybové gramotnosti je, na rozdíl od uplatňovaných programů v ČR, odlišná didaktika. Pohybová gramotnost respektuje jak aktuální poznatky, tak zejména osobnost a zájmy. Ustupuje od učení náročných sportovních dovedností (volejbalové podání, dvojtakt, ...) k jednodušším a obecnějším formám. Používá se více pomůcek, úkoly mají povahu samostatné práce s možností kontroly výsledku, více vychází z pedocetrických přístupů - neomezujme dítě v pohybu, podporuje jeho aktivitu, vytváří herní (hravé) prostředí a atmosféru, bezpečné prostředí
 • Pohybová gramotnost využívá různého prostředí - pevné podloží jak venku, tak v hale, pohyby ve vodě a na sněhu, ve vzduchu
 • Koncept pohybové gramotnosti je propojen s konceptem dlouhodobé sportovní přípravy - LTAD (Long Time Devolopment Athlete)

HPN - Desatero zásad programu

1. Pravidelnost - nesportující dítě se bude účastnit programu alespoň jednou týdně pod vedením pedagoga, ale má i možnost využít následně sportovní areál školy každý všední den(otevřená hřiště)

2. Odbornost - vedení programu bude zajištěno převážně vysokoškolsky vzdělanými pedagogy (učiteli TV), případně trenéry či instruktory kategorie A,B

3. Otevřenost programu - program bude otevřen pro všechny žáky třídy, včetně zdravotně oslabených.

4. Spolupráce se sportovními kluby - na centrální úrovni budou uzavřeny dohody mezi AŠSK, ČOV a ČUS a sportovními svazy o spolupráci při výchově mládeže. Součástí programu bude monitorování pohybového nadání a doporučení pro děti i rodiče.

5. Všestrannost - program bude veden tak, aby dítě později mohlo vstoupit do sportovního klubu (pohybová gramotnost) a nebyl zanedbán všestranný pohybový vývoj.

6. Hravost (FUN) - organizace aktivit povede k zájmu o pohyb, bude kladen důraz na pozitivní prožitek, pocit, radost, omezí se hodnocení a srovnání (soutěže), preferovat budeme sledování osobních charakteristik

7. Nové pomůcky a vybavení - program vyjde z aktuálních trendů v pohybových aktivitách dětí. Cílem je vytvořit na hřištích a tělocvičnách herní prostředí a udělat plynulý přechod mezi dětským hřištěm a školním sportovištěm. Vytvořit aktivní, ale bezpečné prostředí pro děti. (Atletika pro školy, gymnastika do škol)

8. Dostupnost - jednou z významných předností programu je, že nevyžaduje žádný čas po rodičích ani přesuny po dětech.

9. Zdraví a zdatnost - program je orientován s ohledem na zdravotní problémy současné mládeže (obezita, bolesti zad) a důraz bude kladen na zvýšení zdatnosti.

10. Efektivita programu - základní sledované parametry (pohybový režim dětí a jejich změny, zdatnost dětí, úroveň pohybové gramotnosti a její změny, role pedagoga, ověření nových pomůcek,

HPN - Organizace programu

 • Ve vybudované síti školních sportovních klubů na pilotním vzorku 86 základních škol navýšíme podmínky pro pohybové aktivity a to o hodinu týdně.
 • Tříletý ověřovací program bude přizpůsoben konkrétním prostorovým a personálním podmínkám školy. Program bude rozvíjet pohybovou gramotnost dětí.
 • Součástí bude výzkum efektivity programu zajištěný UK FTVS.
 • V první fázi se zaměříme na děti ve věku 6-9 let, (1. - 3.třída), které nejsou dosud nikde ve sportu organizovány
 • Považujeme za nutné identifikovat a minimalizovat všechny bariéry a rizika pro úspěšný rozjezd projektu (pochopení a podpora ze strany odborů školství, ředitelů a učitelů škol, podobně jako rodičů, ale i místních sportovních klubů).
 • Program navážeme na mimoškolní činnost, tedy bezprostředně na výuku.
 • Spuštění programu bude 2. září 2015.

HPN - Podpora programu

 • Využití informačního systému AŠSK ke komunikaci se školami (učitelé, vychovatelé, ředitelé, žáci, rodiče)
 • V programu důsledně aplikujeme vlastní metodiku
 • Spolupráce s kvalifikovanými učiteli TV na školách
 • Postupná inovace sportovního prostředí škol (nové pomůcky, zařízení), otevření sport.zařízení pro mimoškolní aktivity
 • Trvalý a pravidelný monitoring dopadů programu na žáky (komplexní i osobní monitoring)

HPN - Organizační struktura pilotního projektu: MŠMT, škola, AŠSK, UK FTVS

 • Vyhlašovatel: MŠMT
 • Gestor: AŠSK ČR, organizační složky - školy
 • Realizace: 86-100 vybraných škol (1 na okres, případné násobky)
 • Počet zapojených dětí: cca 18.000 / 86-100škol
 • Ověření efektivity programu: UK FTVS Praha, komplexní monitoring

Organizační zajištění AŠSK:

 • Ústředí (1administrátor),
 • kraje, koordinační cekntrum (KC) (14 koordinátorů/14 x účetní),
 • školní garant a vedoucí HPN (1/školu),
 • pedagogický dozor (1/školu) učitelé/vychovatelé/cvičitelé, trenéři ...
 • správce hřišť HPN (1/školu), využijeme spolupráce s úřady práce
 • metodická podpora a monitoring (1 + 3 osoby - UK FTVS)
 • informační systém a evidence (1osoba-AŠSK, 1osoba-ČOV, 1osoba-Sportongo)

HPN - parametry výběru škol do programu

 • ZŠ v obcích, 1x na okres, pouze I.stupeň
 • 1.-3.ročník, optimálně dvě třídy na ročník
 • Podání registrace do programu, souhlas ředitele
 • Provozování mimoškolní sportovní činnosti
 • Zařazení HPN do ŠVP školy
 • Splnění podmínek obsahu a metodiky
 • Účast na ověření efektivity programu UK FTVS
 • Splnění ekonomických náležitostí projektu

HPN - Obsahové zaměření programu a metodika

 • Počet hodin týdně
 • 1 HPN týdně (1.- 3. třída/ všichni žáci v ročníku)

Povinná a výběrová struktura HPN

 • Pohybové hry na hřišti a v tělocvičně* (50%) objemu
 • Základy atletiky (Atletika pro školy*) 15% objemu
 • Základy gymnastiky (Gymnastika do škol*) 15% objemu
 • Ostatní pohybové a sportovní aktivity 20% objemu
 • Speciální program pro zdravotně oslabené

*metodicky zpracované projekty AŠSK ve spolupráci s ČUS, ČAS, Sokolem a ČASPV, sportovními svazy, využití projektu Sazka olympijský víceboj

HPN - Harmonogram pilotního projektu

 • Schválení konceptu 27.02.2015
 • Vyhlášení programu 31.03.2015
 • Výběr škol (cca 18.000 dětí ZŠ ) 30.04.2015
 • Seminář garantů k organizaci 30.05.2015
 • Komunikace - školy, děti, rodiče 30.06.2015
 • Metodický seminář HPN (školení učitelů) 26.-28.8.2015
 • Tisková konference, start projektu 02.09.2015
 • Hodnocení, sběr dat (rodiče, žáci, učitelé) 31.03.2016, 30.06.2016
 • Rozšíření projektu Výběr dalších škol (cca na 45.000 dětí) do 30.6.2016
 • Start druhého  ročníku 01.09.2016

Tisknout
© 2024, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing