Závěry veřejného slyšení Pohybová gramotnost

Závěry veřejného slyšení "POHYBOVÁ GRAMOTNOST"

Senát PČR, 26. 5. 2014

I. Pohyb a zdravý životní styl

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ:

 • Životní styl je pro zdraví a zdatnost jedince naprosto zásadní. Životní styl jako určující parametr osobního zdraví zahrnuje více aspektů, z nichž na předních místech je přiměřená a pravidelná pohybová aktivita a zdravá racionální výživa.
 • Nedostatek pohybové aktivity populace v České republice je naléhavý celospolečenský problém, který je třeba řešit politicky na všech úrovních.
 • Rozvoj naší technokratické civilizace, zejména v oblasti dopravy a komunikačních technologií významně snižuje potřebu pohybu současné populace. Tuto nedostatečnost pohybu se nedaří uspokojivě kompenzovat.
 • V České republice se objektivně zhoršuje tělesná zdatnost a pohybová gramotnost celé populace, dramaticky u dětí a mládeže.
 • Jedním z důvodů je dlouhodobě nesprávná hodnotová orientace občanů a v důsledku toho i nízká motivace k provádění pohybových aktivit.
 • Vysoké procento populace ČR je obézních, patříme mezi nejtlustší v Evropě.
 • Hypokinéza v dospělosti je důsledkem nedostatečné nabídky vhodných, přitažlivých a dostupných pohybových aktivit v dětském věku. Toto se odráží v nedostatečné pohybové gramotnosti mladé i dospělé populace a znamená celou řadu zdravotních komplikací na straně jedné a nízkou dovednostní úroveň na straně druhé.
 • Pravidelná, smysluplně cílená a kvalifikovaně řízená sportovní a pohybová aktivita motivující k pohybu děti a mládež - ve školní i mimoškolní činnosti - vytváří příznivé podmínky a podněty pro pozitivní vztah k pohybovým aktivitám ve středním i seniorském věku.
 • Pravidelná pohybová aktivita a sport musí především přispívat ke zdravému životnímu stylu a sociální soudržnosti. Je to jeden z hlavních integračních nástrojů moderní společnosti.

II. Pohybová gramotnost

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ:

 • Pohybová gramotnost/pohybové vzdělání je stejně důležitá jako ostatní typy gramotnosti.
 • Čím dál více se projevuje nedostatečná úroveň pohybové gramotnosti a celkové nízké fyzické připravenosti i v rámci možností uplatnění na trhu práce.
 • Ve školním prostředí se stále zvyšuje počet dětí motoricky "zaostalých", které nejsou konkurence schopné oproti dětem pohybově aktivním nebo výkonnostně sportujícím.
 • Ačkoliv skupina osob se zdravotním oslabením představuje kolem 1 miliónu občanů ČR, nevěnuje se tomuto problému dostatečná péče a pozornost v oblasti školní TV a volnočasových aktivitách celé populace.
 • Pohybová gramotnost tvoří základ pro zdravý způsob života jednotlivce, pro jeho harmonický rozvoj, rozšiřování počtu pohybových dovedností, i pro plnohodnotné uplatnění ve společnosti.

III. Pohybová gramotnost a stát

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ:

 • V programech státní podpory sportu chybí oblast, která by pomohla podpořit projekty na rozvoj pohybové gramotnosti.
 • V České republice chybí systém plošné podpory rozvoje pohybové gramotnosti s možností aplikace již od předškolního vzdělávání.
 • Existuje nesoulad mezi vzdělávacími programy (pohybově-zdravotní koncepce tělesné výchovy) a terénní praxí (sportovně orientovaná tělesná výchova).
 • Systém školních soutěží je výkonnostně orientován, na soutěže jezdí většinou děti trénující v různých sportovních klubech; chybí projekty pro zapojení nesportující mládeže.
 • Česká republika nedostatečně (materiálně, finančně, politicky a společensky) podporuje vytváření podmínek pro realizaci kvalitní tělesné výchovy a sportu, což způsobuje citelné zaostávání za ostatními vyspělými státy Evropské Unie.

Dílčí závěry

1. Jedním z cílů nového zákona o sportu by mělo být:
      a. zvýšit motivaci a zájem občanů všech věkových skupin o celoživotní
využívání různých forem pohybových aktivit s cílem zvýšení pohybové
gramotnosti a tělesné zdatnosti;
      b. závazné a systematické vyčleňování prostředků z veřejně přístupných
programů nejen na úrovni státního rozpočtu, ale rovněž na úrovni
rozpočtů krajů, měst a obcí i pro tělovýchovné a sportovní organizace;
      c. zabezpečit státní podporu vzdělávání a činnosti dobrovolníků ve sportu
tak, aby vznikla motivace zájemců o tuto veřejně prospěšnou činnost,
současně však stanovit podmínky pro jejich vzdělání a kvalifikaci;
      d. postupně vyrovnat "sociální dostupnost" sportu handicapovaných na
úroveň běžné populace, a to vytvářením příznivějších podmínek pro
handicapované mimo jiné formou zajištění bezbariérové sportovní
infrastruktury.
2. Cílem vzdělávání ve školní i mimoškolní tělesné výchově a sportu by se měla
stát zřetelně vymezená pohybová gramotnost, která by plynula ze zvolené a
obecně akceptované koncepce tělesné výchovy a sportu v České republice.
3. Obsah vzdělávání v povinné tělesné výchově by měl být diferencován pro
jednotlivé stupně vzdělávání a měl by zohledňovat životní potřeby současných
dětí a mládeže a jejich budoucí uplatnění ve společnosti.
4. Zařadit problematiku výchovy ke zdravému životnímu stylu a pohybové
gramotnosti do systému vzdělávání ředitelů a učitelů škol.
5. Na základě smluv umožnit bezplatné využití školních sportovních zařízení pro
mimoškolní volnočasové sportovní aktivity.
6. Základem nápravy současného neutěšeného stavu pohybové gramotnosti a
tělesné zdatnosti je zvýšení objemu pravidelných nenáročných pohybových
aktivit realizovatelných v "domácích" podmínkách. K tomu je třeba zajistit
nezbytnou edukaci intervenovaných (rodiče, učitelé, cvičitelé, trenéři).
7. Tělovýchovné a sportovní spolky, které se podílejí na mimoškolních pohybových
a sportovních aktivitách, by měly být stabilně podporovány z veřejných
rozpočtů.
8. Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, které mají ve svém
poslání uvedenu činnost podporující sport (veřejně prospěšnou činnost), musí
být vnímány jako součást aktivit sportovního prostředí.

Hlavní závěr:

Státní podpora by se měla týkat všech oblastí tělesné kultury (tělesné výchovy a sportu), které prioritně přispívají k zdravému životnímu stylu obyvatel. Podpora by měla být právně zakotvená, systémová a stabilní, zajišťující trvalý rozvoj podmínek pro pohybové aktivity a sport občanů
České republiky.

Doporučení:

Iniciovat ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR,
případně podvýboru pro sport, podpoření nutnosti vzniku:
- nové koncepce a strategie rozvoje tělesné kultury (tělesné výchovy a sportu)
v České republice.
- novely zákona o sportu (zákona o tělesné kultuře)
zpracoval:
Mgr. Miroslav Zítko, předseda České asociace Sport pro všechny

Závěry veřejného slyšení Pohybová gramotnost

Tisknout
© 2023, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing