Pohybová gramotnost - Cíl školní tělesné výchovy (?)

Pohybová gramotnost-cíl školní tělesné výchovy (?)

VLADISLAV MUŽÍK

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
MASARYKOVA UNIVERZITA
BRNO

Koncepce školní TV v Evropě

Koncepce TV v ČR

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV):
  • vzdělávací oblast Člověk a zdraví 
vzdělávací obory
•Tělesná výchova
•Výchova ke zdraví
  • vzdělávací koncepce TV: zdravotně orientovaná
Praxe českých ZŠ
Odpovědi studentů středních škol na otázky týkající se hodnocení žákův TV během jejich docházky na ZŠ (% odpovědí, n = 225)
Mužík, Vlček 2010

Názory české veřejnosti na TV (n = 1792 občanů)

Mužík 2009

Jak přistoupit k posuzování kvality vzdělávání v TV?

Důležitý předpoklad:
Kvalitu vzdělávání v tělesné výchově lze posuzovat pouze na základě kongruence(souladu) mezi stanovenými životními hodnotami, koncepční linií a realizací kurikula ve školní praxi.
Jedině tak lze hodnotit "očekávané výstupy" v TV (Eggeret al., 2002). 

Nezbytné kroky při tvorbě kurikula TV

  • Stanovitobecněakceptovanéživotníhodnoty,znichžbudekoncepčnílinietělesnévýchovyodvozena.
Položme si otázku:Je touto obecně akceptovatelnou životní hodnotou naší společnosti zdraví či podpora zdraví, anebo je přijatelnou hodnotou spíše pohybovágramotnost umožňující účast v nejrůznějších pohybových aktivitách?
  • Volba a společenská akceptace životních hodnot musívést ke stanovení reálného vzdělávacího cíletělesnévýchovy. Je- li obecně i odborně akceptovanou hodnotou přece jen podpora zdraví, bude nezbytné zvážit, prokazatelně ověřit a reálně vymezit, jakou faktickou roli může v podpoře zdraví tělesná výchova hrát.
  • Definice cíle(dílčích cílů)musí být východiskem k projektování kurikula tělesné výchovy včetně odpovídajícího vzdělávacího obsahu,tj.učiva,očekávaných výstupů, případně standardů vzdělávání.
  • Schválené¨kurikulum musí být realizováno v pedagogické praxi a mělo by být kladně přijímáno učiteli, žáky i většinou české veřejnosti, zejména rodiči žáků.

Jak vnímat pojem pohybová gramotnost?

Analogii s obecnou gramotností chápeme tak, že pohybově gramotný člověk nedisponuje pouze dílčími pohybovými dovednostmi, ale umí je efektivně využívat k naplňování pohybového režimu.
Žák se s pomocí odborníků (učitelů, cvičitelů, trenérů apod.) učí vnímat a rozumět efektům jednotlivých pohybů, rozlišovat druh pohybu, intenzitu zatížení, dobu trvání i frekvenci různých pohybových aktivit, samostatně řešit pohybové úkoly. Učí se také chápat negativa sedavého způsobu života s nedostatkem pohybu a pohybového zatěžování. 
Řečeno jinými slovy, pohybově gramotný člověk se bezpečně orientuje v přínosech pravidelného pohybu a svou pohybovou gramotnost celoživotně využívá k pohybově aktivnímu způsobu života.
Pohybová gramotnost by proto mohla být obecně přijatelným cílem životně důležitého pohybového vzdělávání, přiměřeného jednotlivým věkovým kategoriím.

Diferenciace obsahu vzdělávání v TV

Obsah vzdělávání v tělesné výchově by měl být diferencován pro jednotlivé stupně vzdělávání a měl by zohledňovat životní potřeby současných dětí a mládeže.

Projekt MŠMT Pohyb a výživa (2013-2015)

Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ (Pohyb a výživa) (č. j. MSMT-5488/2013-210)
Web. stránky: http://pav.rvp.cz/
Zaměření: 1. stupeň ZŠ
Ústřední pojmy projektu:
pohybová gramotnost - pohybový režim
(výživová gramotnost - výživový režim)

Nová pyramida pohybu pro děti

Mužík 2014

Závěr

Pokud by pro současnou společnost byla akceptovanou hodnotou pohybová gramotnost a z ní odvozená pohybová koncepce tělesné výchovy (viz Naul, 2003) připravující žáky na účast v nejrůznějších pohybových aktivitách (jde o nepřímou podporu zdraví), bylo by možné smysluplně vymezit obsah vzdělávání v tělesné výchově.
Uvedenému zásadnímu kurikulárnímu problému by měla být věnována stěžejní pozornost dříve, než dojde k revizím kurikula plánovaným na nejbližší období.
Děkuji za pozornost

Pohybová gramotnost - Cíl školní tělesné výchovy (?)

Tisknout
© 2023, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing