Platná pravidla kin-ballu

Rychlá navigace:

1. Definice Článek2. Pomůcky a vybavení3. Týmy4. Činovníci5. Pravidla hry |
6. Definice | 7. Pravidla | 8.Pravidla pro čas | 9. Výklady | 10. Oficiální postupy rozhodování

Článek 1. Definice, průběh hry

Kin-ball je sportovní hra, v níž mezi sebou soupeří tři týmy, z nichž každý má na hřišti současně čtyři hráče. Týmy jsou barevně odlišeny. Cílem hry je, aby tým, jehož barva je vyvolána, zpracoval míč jakoukoli části těla dříve než dopadne na zem a to způsobem, který je dán pravidly. Tým, který zpracuje míč ho musí následně odpálit na některé ze soupeřících družstev a hra pokračuje, dokud není odpískána chyba. Jestliže kterýkoliv z týmů udělá chybu (např. nechytí míč), zbylé dva týmy získávají po jednom bodu. 

Podrobnější popis organizace hry a počítání bodů lze nalézt  v článku 7.18

Kin-ball hrají týmy složené z hráčů obou pohlaví (kategorie mix), stejně tak jako muži a ženy zvlášť. 

Pro kategorii mix platí tato pravidla  a při podání se musí pravidelně střídat hráči obou pohlaví (V jednom týmu nesmí dvakrát za sebou podávat muž nebo žena.)

Článek 2. Pomůcky a vybavení

2.1 Hranice a vymezení hřiště

Zdi, podlaha, strop a jakýkoliv pevný objekt v tělocvičně jsou hranicemi hřiště. Velikost hřiště se může lišit v závislosti na rozměrech tělocvičny, ale nesmí být větší než 20 x 20 metrů (66x66 stop). Pokud hřiště omezují čáry, pak musí být všechny stejné barvy, musí navazovat na sebe a musí mít šířku nejméně 5 cm (2 palce). 

a) Pro oficiální mezinárodní soutěže vyžaduje IKBF (Mezinárodní KIin-Ballová Federace - International Kin-Ball Sport Federation) rozměr hrací plochy 20 x 20  metrů (66x66 stop) a to od čar nebo stěn vymezujících hrací plochu.

b) Při národních soutěžích může příslušná federace rozhodnout, že soutěž proběhne na menším hřišti než je oficiální rozměr. IKBF doporučuje, aby hrací plocha v takovém případě nebyla menší než 15 x 18 metrů (50x60 stop /15,28 x 18,24m) 

c) Při soutěžích místní úrovně mohou členské kluby národní federace rozhodnout o  přijatelné velikosti hrací plochy. IKBF doporučuje, aby hrací plocha v takovém případě nebyla menší než  15 x 12 metrů (40x50 stop / 15,28 x 12,22m) 

2.2 Uspořádání hrací plochy

Níže je uveden příklad typického uspořádání hrací plochy a nezbytného vybavení pro hráče a rozhodčí, pro mezinárodní soutěže IKBF. Přípustné je i jiné uspořádání, avšak organizátor se vždy musí snažit splnit následující podmínky:

- všechny týmové lavičky musí být umístěny tak, aby z nich bylo dobře vidět ukazatel skóre (počítač skóre)

- všechny týmové lavičky musí být umístěny tak, aby z nich bylo dobře vidět na časomíru..


2.3 Technické vybavení

a) na každé hrací ploše musí být k dispozici nejméně 2 oficiální míče o průměru 1,2 metru (48 palců),  které splňují standardy IKBF

b) rozlišovací vesty („rozlišováky“) ve třech oficiálních barvách: modrá, bílá (šedá*) a černá

c) ukazatel skóre podle standardu IKBF, který musí být viditelný všem hráčům i divákům

d) vzduchová pumpa podle standardu IKBF 

e) oficiální výsledková listina IKBF, která musí být vyplněna tím  kdo počítá body:  před hrou, během hry i po hře

f) časomíra, která musí být viditelná všem hráčům i divákům

g) zvuková  signalizace, která označí začátek a konec časové periody, tento zvuk může být integrovaný v časomíře nebo může být úplně nezávislý (např. ztlumená siréna, trubka)

h) šestistěnná kostka, která má tři oficiální bary (dvě stěny od každé barvy na opačných stranách kostky).

i) dva praporky pro čárové rozhodčí

Článek 3. Týmy

Každý tým je tvořen nejméně čtyřmi a nejvíce osmi hráči, hlavním trenérem, jeho asistentem a instruktorem. Na hřišti musí být po celou dobu čtyři hráči z každého týmu. Tito čtyři hráči se nazývají "buňka".

3.1 Role hlavních trenérů, jejich asistentů a terapeutů

a) Společně se svým týmem musí dodržovat pravidla a nařízení hry a pravidla sportovního chování. Z toho vyplývá, že jejich chování spadá pod rozhodovací pravomoc  rozhodčích. 

b) Zodpovídají  za chování členů  týmu na hřišti i mimo něj. 

c) Musí dodržovat pravidla fair-play.

d) Musí se ovládat. 

e) Musí zajistit, aby hráči respektovali rozhodnutí rozhodčích. 

f) Dohlíží na práci kapitána. 

g) Hlavní trenér může požádat o přerušení hry a zeptat se rozhodčího na konkrétní příklad výkladu pravidel. Toto právo musí být využíváno pouze výjimečně při přísném dodržování všech pravidel slušného chování.

h) Dotaz na výklad pravidel nelze spojovat s  podáním protestu.

i) Pouze hlavní trenér a jeho asistent, kteří jsou zapsáni na záznamovém archu,  mají dovoleno zůstat s týmem po celou dobu hry. Musí být v prostoru  před nebo za lavičkou. 

Pokud se členové týmu domnívají, že ze strany rozhodčích nebo organizátorů došlo k rozhodnutí v  jejich neprospěch, tedy v rozporu s platnými  pravidly, mohou postupovat následujícím způsobem:

- ihned jak to pravidla umožňují, tedy při přerušení hry, požádá hlavní trenér o oddechový čas a podá stížnost hlavnímu rozhodčímu. Samozřejmé je dodržování všech pravidel slušného chování.

- hlavní rozhodčí uváží stížnost a pokud ji uzná,  provede náprav. Čas potřebný na posouzení nebo vysvětlení  případu si rozhodčí určí sám  

Poznámky: Oficiální barvy kin-ballu jsou černá, šedá a modrá. Vzhledem ke zvukové podobnosti slov černá a šedá a časté záměně při utkáních, rozhodl ČSK pro soutěže v rámci ČR používat výhradně označení barvy „bílá” namísto „šedá”. Na mezinárodních turnajích tento problém nevzniká, protože určení se hlásí francouzsky.

3.2 Role a povinnosti kapitána týmu

a) Reprezentuje svůj tým na hřišti. Je to jediný člen týmu, kdo může mluvit s rozhodčím, aby získal potřebné informace ohledně použití a interpretace pravidel. Musí tak učinit zdvořile, ojediněle  a pouze, pokud míč není ve hře. 

Za situaci „míč není ve hře“ je považován stav, kdy byla odpískána chyba nebo když rozhodčí požádal z jakéhokoliv důvodu o oddechový čas nebo o přerušení hry. Pokud je kapitán týmu na lavičce, pak může, ve vhodném čase, vejít do hřiště a žádat nezbytné informace od rozhodčího. 

b) Pokud musí kapitán během zápasu přestat hrát (zranění) a nemůže dále plnit svou funkci, pak trenér musí nahlásit hlavnímu rozhodčímu jiného hráče jako kapitána týmu pro zbytek hry. 

c) Kapitán je označen písmenem „C”, které je umístěno na dresu na levé straně hrudi.

d) Kapitán dohlíží na hru svého týmu  v průběhu hry.

e) Musí vyznávat a dodržovat pravidla fair-play.

f) Zodpovídá za to, aby hráči respektovali rozhodnutí rozhodčího.

g) Může požádat o oddechový čas.

3.3 Role a povinnosti hráče

a) Musí znát pravidla hry a dodržovat je.

b) Musí přijmout rozhodnutí rozhodčího v rámci sportovního chování. Pokud má jakoukoliv pochybnost, pak jediná osoba, která může požádat o objasnění, je kapitán.

c) Musí respektovat pravidla sportovního chování a chovat se podle následujících principů:

  • být zdvořilý k soupeřům i rozhodčím
  • vyvarovat se jednání a postojů, které by ovlivňovaly rozhodnutí rozhodčích
  • vyvarovat se jednání a postojů, které by zdržovaly hru
  • nežádat rozhodčí o vysvětlení (to smí pouze kapitán)
  • nepřít se o rozhodnutí rozhodčích
  • nepodávat stížnost (protože to jim pravidla neumožňují)

Článek 4.Činovníci

4.1 Hlavní rozhodčí

a) Musí dodržovat všechna Pravidla hry.

b) Zodpovídá za řádný zápis všech informací na záznamovém archu, nezbytných pro řádný průběh hry 

c) Je zodpovědný za ověření všech náležitostí týkajících se hrací plochy a potřebného vybavení pro hru (zvláště se jedná o ukazatel skóre, časomíru, čáry ohraničující plochu, míč, rozlišovací trička ...) 

d) Dává veškerá napomenutí a zodpovídá za jejich zápis. 

e) Musí náhodně vybrat, který tým začne hru (viz článek 5.2 a)

f) Vydává konečné rozhodnutí v každé hře. Proti tomuto rozhodnutí se nesmí protestovat ze strany hráčů, ani trenérů.

g) Může požádat o oddechový čas z jakéhokoliv důvodu.

h) Má pravomoc rozhodnout o kterémkoli bodě, který není specifikován v těchto pravidlech. 

Poznámky: Rozhodčí musí podat zprávu organizátorovi soutěže o jakékoli sporné záležitosti, která se vyskytla během hry a která není součástí pravidel. )

i) Vybavení rozhodčího je následující:
- žlutá vesta s černým nápisem ROZHODČÍ (REFEREE) na zádech - sportovní boty - píšťalka - odznak označující hlavního rozhodčího určitého stupně, podle úrovně soutěže - pásky na rukávech s oficiálními barvami (bílá (šedá), modrá, černá)

j) Má pravomoc rozhodnout o vyloučení týmu nebo hráče, pokud po vydání varování hráč nebo tým odmítá pokračovat ve hře nebo jiným způsobem brání v pokračování hry.

k) Rozhodčí má právo rozhodnout o jakémkoliv porušení pravidel na hřišti i mimo ně. Pokud však hlavní rozhodčí podepíše spodní část záznamového archu, pak rozhodčí již nemají možnost vstoupit do hry. 

To znamená, že hlavní rozhodčí zapíše do záznamového archu jakýkoliv incident, který zahrnuje hráče, trenéry nebo jiné účastníky, kteří se zachovali nesportovně mezi koncem periody nebo hry. Hlavní rozhodčí se také pod záznamový arch podepíše. Napomenutí během této doby budou považována za velká napomenutí a budou se počítat pouze body za týmového ducha (fair play). 

l) Hlavní rozhodčí může být nahrazen, pokud je během hry zraněn a není schopen plnit své povinnosti. 

m) Musí prověřit veškeré vybavení hráčů a nepovolit jakékoliv předměty, které by mohly být na hřišti pro hráče nebezpečné (hodinky, šperky, čepice atd.)

4.2 Asistent rozhodčího

a) Asistent rozhodčího je přítomen při rozhodování třetího stupně a u hry vrcholové úrovně (MR, MS apod.). Pomáhá hlavnímu rozhodčímu při uplatňování pravidel. 

b) Asistent rozhodčího na začátku hry hozením kostky vybírá podávající tým.

c) Asistent rozhodčího může být nahrazen v průběhu hry, pokud dojde ke zranění, které neumožňuje řádné plnění jeho povinností.

4.3 Použití rozhodcovských pásek

Použití rozhodcovských pásek je oficiální způsob, jak odpískat chybu. Pásky musí být nošeny následujícím způsobem:

  • černou pásku představuje černý rukáv oficiálního trička (černá páska na paži)
  • bílá páska je na zápěstí pravé ruky
  • modrá páska je na zápěstí levé ruky

4.4 Počítač skóre

a) Je zodpovědný za ukazatel skóre.

b) Plní své povinnosti, pokud sedí na svém místě, u stolku počítače skóre. (viz. článek 2.2) 

4.5 Časoměřič

a) Je zodpovědný za měření času v jednotlivých periodách hry a ve hře jako celku. 

b) Je zodpovědný za měření času mezi jednotlivými periodami. 

c) Oznamuje hlavnímu rozhodčímu jakýkoliv problém, týkající se měření času.

d) Spouští časomíru ihned jak rozhodčí zahájí hru.

e) Oznamuje konec hracího času při každé periodě a hře použitím silného zvukového signálu. Signál časoměřiče uvádí míč do pozice „mimo hru“ a končí periodu nebo hru. 

Poznámky: Pokud signál nefunguje, pak musí časoměřič použít jakýkoliv jiný způsob, jak okamžitě upozornit hlavního rozhodčího. 
Časomíra musí začít měřit čas, jakmile rozhodčí vloží míč do hry dvěma za sebou následujícími písknutími. 

f) Plní své povinnosti, pokud sedí na svém místě, u stolku počítače skóre. (viz. článek 2.2) 

Článek 5. Trvání a průběh hry

5.1 Trvání a průběh hry

a) Hra KIN-BALL se skládá z period z nichž každá se hraje do 13 bodů. Pro mezinárodní soutěže platí pravidla popsaná v článku 7. 18 těchto pravidel. 

b) Mezi periodami je povolena přestávka 2 minuty. Tým který zahajuje hru (první podává) je určen losem, pomocí oficiální tříbarevné kostky.

Poznámky:

Příslušný orgán může změnit oficiální délku trvání hry podle typu turnaje. 

1. V případě mezinárodních soutěží dospělých, jako jsou Světový pohár nebo Mistrovství Evropy, rozhoduje IKBF. 

2. V případě mezinárodních soutěží juniorských kategorií, jakpo jsou Světový pohár nebo Mistrovství Evropy, rozhoduje IKBF a organizátor soutěže.

3. V případě ostatních typů soutěží rozhoduje národní federace nebo organizátor soutěže.

4. V případě mezinárodních soutěží jiných než Světový pohár a Mistrovství Evropy rozhoduje organizátor soutěže. 

5.2 Průběh hry

a) Los: kapitáni týmů a hlavní rozhodčí se setkají ve středu hřiště pro los kostkou. Ostatní členové týmů musí zůstat na svých lavičkách. Asistent rozhodčího hodí oficiální kostkou a barva, která je na svrchní straně kostky, určuje tým, který jde první na podání.

Po losování hlavní  rozhodčí zavolá hráče na hřiště dlouhým písknutím. 

b) První podání: první podání znamená začátek zápasu nebo periody. Je provedeno uprostřed hřiště. 

c) Po prvním podání hra pokračuje do té doby než jeden z týmů udělá chybu. Pak podává tým, který se dopustil chyby. Určí tým na příjmu a provede úder. 

d) Příjem míče může být proveden jakoukoliv částí těla, pokud se míč nedotkne hrací plochy nebo jakéhokoliv pevného objektu uvnitř nebo vně hrací plochy. 

e) Míč je  „uvnitř hřiště”pokud se dotkne postranní čáry nebo ohraničené hrací plochy. Míč je mimo hřiště, pokud se dotkne podlahy vně hrací plochy nebo jakéhokoliv pevného objektu.

f) Tým který se dopustí chyby má míč v držení a jde na podání. Ostatní dva týmy získávají každý jeden bod.

g) Změny v držení míče jsou dovoleny pouze v případě, že míč je mimo hru z důvodu nedovoleného zákroku nebo zranění.

h) Podání: K podání dojde poté, co byla hra zastavena rozhodčím. 

Místo podání je totožné s místem kde se nacházel míč ve chvíli zastavení hry.

Jakmile rozhodčí umístí míč na místo podání, tým který má míč v držení musí do deseti vteřin zaujmout pozici „na podání”

Pozice „na podání” je dosaženo pokud se tři hráči podávajícího týmu dotýkají míče nebo když tým zaujme strategickou útočnou pozici. Vždy však platí, že míč se nesmí dotýkat hrací plochy. 

V okamžiku podání, může tým přemístit míč v okruhu 2,4 metru (dvojnásobku průměru míče) od původního místa podání. Toto přemístění je možné uskutečnit před nebo po signalizaci rozhodčího „Podání”.

i) Konec hry nebo periody: Konec hry (nebo periody) je udáván zvukovým signálem časomíry nebo signálem rozhodčího. Míč je „mimo hru” v okamžiku signálu časomíry nebo rozhodčího.

Výklady: Míč je „ve hře”, pokud určený tým upustí míč nebo se dopustí chyby podle pravidel před zazněním signálu časomíry nebo dokonce i když rozhodčí nemá dostatek času na odpískání chyby. Bod bude potom přiznán každému z ostatních týmů, kterým nebyla odpískána chyba. 

Míč „není ve hře”,  pokud se dostane do kontaktu s hranicí hřiště nebo pokud nenastane chyba podle pravidel ve stejném okamžiku nebo poté, kdy je signalizován konec hry nebo periody.

Článek 6. Definice

6.1 Určení: Označení týmu, který bude přijímat míč. (Úplné určení: Omnikin + barva týmu na příjmu)

6.2 Podání: K podání dojde, když všichni hráči útočícího týmu předvedou  úmysl odpálit míč na tým v obraně.

- Hráč nebo hráči, kteří chtějí provést odpal, musí provést kontakt s míčem. Pohyb, kterým to provedou, je považován za první krok podání. Podání je považováno za dokončené, pokud je pohyb dokončen.

- Nicméně, pokud se hráč týmu v obraně dostane do kontaktu s míčem po prvním kroku podání, ale ještě před jeho dokončením, je míč považován za míč ve hře v držení týmu v obraně jehož hráč se míče dotknul. Podávající vždy může dokončit svůj pohyb.

6.3 Přemístění míče: Přemístění míče je změna pozice míče  z jednoho místa na druhé, přičemž nejméně jeden hráč musí v průběhu přemístění udržovat  kontakt s míčem. Přemístění míče musí splňovat následující podmínky: Pohyb hráče, kterým naznačuje úmysl provést přemístění míče musí být záměrný a míč musí být pod kontrolou týmu, který má míč v držení.

6.4 Přihrávka: Přihrávka je změna pozice míče z jednoho místa na druhé, od nejméně  jednoho hráče k  druhému hráči (nebo hráčům). Přihrávka musí splňovat následující podmínky: hráč, který provádí přihrávku musí mít míč pod kontrolou, pohyb kterým naznačuje úmysl provést přihrávku musí být záměrný, kontakt s míčem musí být přerušen a musí být nejméně jeden hráč - cíl přihrávky, na kterého přihrávka směřuje. Rozhodčí může určit jestli hráč je, nebo není cílem přihrávky.

6.5 Vzdálenost 1,8 metru (6 stop): Rozhodčí počítá vzdálenost od kraje míče, který je nejblíže k hráči v obraně.

6.6 Kontakt: Ke kontaktu dojde když se hráč určeného týmu dotkne míče jakoukoliv částí těla, aniž by se bral zřetel na to jestli tým má míč pod kontrolou.

6.7 Míč v držení: Hráč nebo tým má „míč v držení” pokud se dostane ke kontaktu po provedeném podání. 

6.8 Kontrola míče: Tým má míč pod kontrolou, pokud rozhodčí uzná, že tento tým je schopen míč zastavit a stabilizovat.

6.9 Osa těla: Osa těla je vertikální sloupec vzduchu, který je v základně ohraničen hráčem, který drží míč a to včetně jeho ramen. Je to prostor, který hráč vyplní, když vstane (výpon - stoj obounož).

Článek 7. Pravidla

7.1 Chyba určení

a) Úderu vždy musí předcházet slovo „OMNIKIN“, poté musí být vyslovena barva týmu, který má míč zpracovat (např. OMNIKIN černá). Vyslovení barvy týmu na příjmu musí být jasné a stručné, určení musí být dokončeno před tím, než dojde k úderu. 

Aby toto určení bylo uznáno jako platné v průběhu hry, musí být provedeno před úderem a nejdříve po jednom uskutečněném kontaktu s míčem. Určení musí být opakováno, pokud je provedeno před provedením prvního kontaktu. 

b) Aby určení bylo platné, musí být celé zvoláno poté, co hlavní rozhodčí dvakrát zapískal. Určení musí být zopakováno, pokud bylo zvoláno před dvojitým zapískáním rozhodčího. Výslovnost při určení musí být přesná. Každé slovo musí být zřetelně slyšet. 

Poznámky: Před tím než dojde k podání, hráči týmu v útoku spolu mohou komunikovat, avšak tato komunikace nesmí narušit samotné určení nebo přirozený průběh hry.

c) Jeden hráč nebo druhý hráč podávajícího týmu, může zavolat „Omnikin“, vždy však musí následovat barva vybraného týmu v obraně, vyřčená jedním nebo druhým hráčem. Nicméně během určení musí být slyšet pouze jeden hráč v daný okamžik. 

d) Po zvolání slova „Omnikin“ musí být vyřčena pouze jedna barva. Avšak následující určení jsou akceptovatelná po dvou kontaktech míče nebo po dvojitém zapískání při prvním nebo dalším podání.

- Omnikin-černá-Omnikin-černá (úder)

- Modrá - Omnikin-modrá  (úder)

- Omnikin černá - „jakékoliv slovo” (kromě určení barvy - viz. níže)

- Modrá - Omnikin-černá (úder)

- Omnikin - bílá-bílá

- Omni - Omnikin-modrá (úder)

-Omni - černá-Omnikin-bílá

Následující určení jsou považována za chyby určení, pokud jsou zvolána po dvou kontaktech nebo po dvou hvizdech píšťalky

- Omnikin-černá-Omnikin-bílá (úder)

- Omnikin-Omnikin-černá (úder)

- Omnikin-bílá-modrá (úder)

- Omnikin-„jméno hráče“-modrá (úder)

- Omnikin-zelená (úder)

- Omnikin-„eee“-modrá (úder)

- Omnikin-černá-Omnikin (úder)

Chyba neoprávněný útok

Útočit je možné pouze na tým s nejvyšším skóre, pokud má nejvyšší skóre tým, který zároveň útočí, musí určit tým, který je druhý v pořadí.

Pokud útočící tým má nejvyšší skóre spolu s dalším týmem, musí útočící tým určit tento tým se stejným skóre.

Chyba neoprávněný útok může být uznána pouze pokud určení bylo platné. 

Rozhodčí píská chybu neoprávněný útok ihned po určení týmu v obraně. 


Příklady neoprávněných útoků
Skóre
Modrá Bílá Černá Příklady neoprávněného útoku
10 9 8 bílá útočí na černou
nebo černá útočí na bílou
nebo modrá útočí na černou
10 10 9

modrá útočí na černou nebo bílá útočí na černou

9 9 9 není možnost útočit neoprávněně
10 9 9 bílá útočí na černou
nebo bílá útočí na černou

7.2 Chybějící kontakt

V okamžiku odpalu  všichni členové buňky musí být v kontaktu s míčem. 
- Pokud je dráha míče změněna částí těla (rameno, hlava atd.) hráče útočícího týmu po provedeném odpalu, rozhodčí píská chybu chybějící kontakt, protože v okamžiku posledního kontaktu s míčem se jej nedotýkali společně všichni čtyři hráči.
- Chyba přenášení míče je proces doprovázení míče během úderu, kde alespoň jeden ze čtyř hráčů není ve fyzickém kontaktu s míčem (chybějící kontakt).

7.3 Míč na zemi 

Chyba „míč na zemi” nastane, když se míč dotkne hrací plochy v území vymezeném čarami (včetně čar). Následující podmínky musí být splněny:
- Míč musí po odpalu překonat vzdálenost nejméně 1,8 m nebo 6 stop (viz. článek 7.6 kde je vysvětleno jak se tato vzdálenost určí) a část dráhy míče musí být souběžná s podlahou nebo musí stoupat. Pokud odpal nesplňuje tyto podmínky (je chybný), platí chyba míč na zemi pro určený tým  pouze v případě, že se míče dotkne hráč z určeného týmu ještě před tím, než se míč dotkl podlahy v hranicích nebo mimo hranice hry.
- Pokud tým  má míč pod kontrolou a míč se následně dotkne hrací plochy v území vymezeném čarami před tím než došlo k odpalu, jedná se o chybu míč na zemi.
- Pokud tým, který má míč v držení, učiní pohyb s míčem, jehož cílem je kontakt s hráčem jiného týmu a míč se poté dotkne hrací plochy v území vymezeném čarami, jedná se o chybu míč na zemi.

7.4 Mimo hřiště

Chyba „mimo hřiště”nastane, když se míč dotkne podlahy mimo území vymezené čarami nebo když se dotkne pevného objektu v hranicích nebo mimo hranice hříště. Chyby se dopustí tým, který byl v „držení míče” ve chvíli kdy se míč dotkl podlahy nebo pevného objektu.
Podání musí být provedeno uvnitř hranic hřiště. Proto je možné po chybě „mimo hřiště”při podání vstoupit do hřiště, přičemž každý z hráčů podávajícího týmu, musí být v kontaktu s hrací plochou, pokud je v kontaktu s míčem.
Hráč je považován za „mimo hřiště” pokud žádná část jeho těla není v kontaktu s hřištěm nebo hranicemi hřiště, pokud zároveň není celým tělem uvnitř hranic hřiště.
Pokud hráč určeného týmu při příjmu míče není v kontaktu s vymezenou hrací plochou a je mimo její hranice, jedná se o chybu „mimo hřiště”.
Při podání musí všichni hráči, kteří jsou v kontaktu s míčem, být alespoň částí těla uvnitř vymezené hrací plochy a v kontaktu s podlahou.
Pokud hráč vyskočí zevnitř hřiště směrem mimo hřiště, může být v kontaktu s míčem do té doby, než dopadne na zem mimo hranice hřiště.
Pokud v případě přihrávky tým, který má míč v držení, hodí úmyslně míč na hráče jiného týmu a míč poté spadne mimo hranice území vymezené čarami nebo když se dotkne pevného objektu.
Pokud jsou hranicemi hřiště stěny, může je hráč použít k odrazu při příjmu míče.
Když dojde k chybě „mimo hřiště” provádí se podání od čáry, co nejblíže k místu kde se míč dotkl plochy mimo hřiště nebo kde se dotkl pevné překážky.

7.5 Dráha míče dolů

Aby bylo podání platné, musí část dráhy míče být horizontální nebo musí stoupat vzhůru.
Chyba „dráha míče dolů” vznikne pokud žádná část dráhy míče není horizontální nebo nestoupá vzhůru (viz schéma na druhé straně ) a žádný hráč určeného týmu se nedotkl míče před tím než se dotkl vymezené hrací plochy. 
Parabolický odpal je platné podání pouze pokud část dráhy míče je horizontální nebo stoupá vzhůru před tím, než se dotkne hrací plochy.
Pokud je podání provedeno jako parabolický odpal a hráč z týmu který nebyl určen a je v okamžiku podání od míče dále než 1,8m (6 stop) se dotkne míče jako první, nastávají následující možnosti:
- Opakování podání pro neúmyslné bránění, pokud došlo k upravení dráhy míče
- Chyba podávajícího týmu „dráha míče dolů” pokud nedošlo k upravení dráhy míče  
- Malé napomenutí, pro úmyslné bránění, pokud hráč neudělal vše co bylo v jeho silách, aby se kontaktu s míčem vyhnul. 
Poznámky: Trajektorie míče je upravena, pokud je porušena jeho původní dráha.

Schéma 1 – Minimální vzdálenost míče pro odpal - 3 m (1,8 metru)

Schéma 2 – Dráha směřující dolů

Dráha směřující dolůSchéma 3 – Uznatelné odpaly

Uznatelné odpaly

Schéma 4 – Uznaný „parabolický“odpal

Uznaný „parabolický“odpal

7.6. Krátký odpal

a) Míč po odpalu musí překonat vzdálenost nejméně 3 m (od středu míče) nebo 1,8 m (6 stop od strany míče) měřeno na úrovni podlahy. Pro určení vzdálenosti musí být možné změřit vzdálenost rovnající se dvěma a půl průměru míče 3m nebo jedna a půl průměru míče 1,8 m (6 stop) na zemi mezi místem odpalu a místem dopadu míče (obr. 1 na předešlé stránce).

Chyba „krátký odpal” nastane pokud míč nepřekoná vzdálenost nejméně 3m (1,8 m - 6 stop) a pokud se žádný hráč z určeného týmu nedotkne míče před tím, než se míč dotkne podlahy v hranicích hříště. 

7.7 Opakování

Popis opakování:
Opakování nemá vliv na bodový stav - skóre zápasu
Při určení místa odpalu a týmu, který má mít míč v držení nastávají dvě možnosti:
1) Pokud nastala příčina opakování (viz. neúmyslné bránění) před tím, než určený tým mohl převzít kontrolu nad míčem, tým který podával má stále míč v držení a podává znovu. Místo podání zůstává stejné.
2) Pokud nastala příčina opakování poté, když  určený tým převzal kontrolu nad míčem, je v držení míče a bude podávat. Místo podání je tam kde byl míč ve chvíli kdy nastala příčina opakování.
Při opakování není možné střídat hráče (s výjimkou zranění)

7.8 Neúmyslné bránění

Pokud dojde k neúmyslnému kontaktu mezi jedním nebo dvěma hráči nebo mezi míčem a rozhodčím, pak rozhodčí zastaví hru a signalizuje „opakování”.  Podávat bude tým,  který měl naposled míč v držení.
K neúmyslnému bránění dojde a hra se opakuje, pokud se hráč z týmu, který nebyl určen a který stojí mimo kruhovou zónu 1,8 m (6 stop) od míče, stejně tak rozhodčí, dotkne míče jako první a upraví jeho dráhu, bez ohledu na to, jestli určený tým míč chytí nebo nechytí. Nicméně míč je považován za „ve hře” pokud nedojde k úpravě dráhy míče.  
Míč je považován za „ve hře” pokud se hráč nebo hráči určeného týmu dotknou míče, který pak odskočí na jakéhokoliv hráče ostatních týmů, nebo rozhodčího.
Vysvětlení: Toto pravidlo se rovněž uplatní, pokud je hráč z neurčených týmů nebo rozhodčí, v okamžiku odskoku míče mimo vymezenou hrací plochu.
Pokud je hráč z neurčeného týmu (nebo rozhodčí) mimo kruhovou zónu 1,8 m (6 stop) od míče a zároveň mimo vymezenou hrací plochu a dojde ke kontaktu s míčem před tím než se míče dotkne hráč určeného týmu a dojde k upravení dráhy míče, rozhodčí signalizuje, podle okolností, neúmyslné, nebo úmyslné bránění.
K neúmyslnému bránění a opakování může dojít pokud po prvním kontaktu s míčem je hráči z určeného týmu neúmyslně bráněno hráčem z ostatních týmů nebo rozhodčím v tom, aby se dostal k míči.
V případě přihrávky dojde k opakování, pokud se hráč v obraně, který je mimo kruhovou zónu 1,8 m (6 stop) od míče v okamžiku přihrávky, dotkne míče a upraví jeho dráhu i přesto, že se nažil udělat vše co bylo v jeho silách, aby se míči vyhnul. Vždy záleží na posouzení rozhodčího.
K opakování dojde pokud v případě přihrávky dojde ke kontaktu míče s rozhodčím a dráha míče se tím změní.   

7.9 Časová chyba

a) Při každém podání musí tým, který má míč v držení, provést odpal do 5 vteřin po dvojitém zapískání rozhodčího.
Komentář: Pětivteřinový limit zahrnuje úplné určení. Takže míč musí být odpálen do pěti vteřin včetně určení týmu a barvy týmu v obraně.
b) Po provedeném odpalu, když dojde k prvnímu kontaktu míče a hráče týmu v obraně, musí tým v obraně odpálit míč v limitu deseti vteřin od tohoto  prvního kontaktu.    

7.10 Kroky

Chyba kroky nastane když hráč nedodržuje pravidlo otočné nohy.

Úplné pravidlo kroky

Když jeden nebo dva hráči chytí míč, mohou se s ním pohybovat po hřišti, dokud se třetí hráč ze stejného týmu nedotkne míče. Poté, co se dotkne míče třetí hráč, musí tento hráč a také všichni hráči kteří se dotknou míče po něm, dodržovat pravidlo otočné nohy.

Hráči se dotknou míče po třetím hráči v pořadí a kteří mají alespoň jednu nohu na zemi, mají dovoleno se otáčet. Nicméně hráči v jakékoliv jiné pozici, jako například ležící na zádech nebo břiše atd., nesmí pohnout žádnou částí těla pod svými boky jakmile se dostanou do kontaktu se zemí. Mohou přidat části těla, ale nesmí ztratit kontakt se zemí žádnou částí těla pod boky. 

Následující schéma ukazuje povolené otáčení nohou:

Schéma 5 - povolené otáčení nohou

povolené otáčení nohou

Následující schéma ukazuje nepovolené otáčení nohou:

Schéma 6 - nepovolené otáčení nohou

nepovolené otáčení nohou

Otočka nastane, pokud hráč, který je ve fyzickém kontaktu s míčem, pohne stejnou nohou jednou nebo vícekrát jakýmkoliv směrem zatímco druhá noha zvaná otočná, udržuje stejnou část chodidla v neustálém kontaktu s podlahou bez jejího posunu (s rotací nebo bez rotace). 

Výběr otočné nohy: jakýkoliv hráč přijímající míč jako třetí nebo po tomto třetím kontaktu může použít obě chodidla jako otočná. Jakmile se jedna noha pohne, druhá se stává otočnou. 

Jakmile dojde ke třetímu kontaktu s míčem hráčem, který se v té chvíli nedotýká země, první noha, která se pak dotkne země se stává otočnou.

7.11 Nedovolené přemístění  míče

Pokud se tým pohybuje s míčem po dvou zapískáních rozhodčího při zahájení zápasu nebo periody, rozhodčí píská chybu „nedovolené přemístění míče”

Pokud se po dvou zapískáních rozhodčího k pohybu rozhodne tým, který má míč v držení, může se s míčem přemístit pouze do vzdálenosti dvou průměrů míče od původního místa podání.

Pokud jeden nebo dva hráči použijí útočné přemístění míče a hráč z týmu v obraně, který byl na začátku útočného přemístění mimo kruhovou zónu 1,8 m (6 stop) od míče se dostane do kontaktu s míčem nebo s hráčem útočícího týmu, píská rozhodčí chybu útočícího týmu - nedovolené přemístění míče.

7.12 Držení míče

Držení míče: míč nesmí být za žádných okolností v průběhu hry „lapen“ do rukou jednoho hráče. Držení míče znamená jeho zastavení uchopením a zavřením pažemi kolem něj. 

7.13 Stejný hráč odpálil dvakrát

Toto pravidlo se neuplatňuje při mezinárodních soutěžích dospělých

Hráč jednoho týmu nemůže podávat dvakrát za sebou. 


Následující tabulka ukazuje pro každou chybu, zda hráč může odpálit znovu

Chyba Může odpálit znovu Vysvětlení
Ano Ne
Vně pole X Odpal musí být proveden, aby
byla odpískána chyba
Chybějící kontakt x Odpal musí být proveden, aby
byla odpískána chyba
Krátký úder X Odpal musí být proveden, aby
byla odpískána chyba
Úder směrem dolů X Odpal musí být proveden, aby
byla odpískána chyba
Míč na zemi X Odpal musí být proveden, aby
byla odpískána chyba
Nedovolený útok a) X Odpal musí být proveden, aby
byla odpískána chyba
Jede hráč podává podruhé v řadě X Odpal musí být proveden, aby
byla odpískána chyba
Nedovolený útok b) c) d) x
Příliš mnoho hráčů na hřišti X
Chyba určení X
Pád míče způsobený buňkou X
Časová chyba X
Kroky X
Malé a velké napomenutí X
Nepovolené přemístění míče X
Držení míče X
Míč držený za látku nebo ústí duše X


7.14 Míč držený za látku nebo za ústí duše.

V průběhu hry míč nesmí být držen za látku nebo za ústí duše.

7.15 Příliš mnoho hráčů na hřišti.

V průběhu hry může mít tým na hrací ploše pouze 4 hráče, pokud má tým v průběhu hry na hřišti více než 4 hráče, píská rozhodčí chybu "příliš mnoho hráčů na hřišti".

7.16 Nedovolený útok

Nedovolený útok je bránění plynulému průběhu hry.

a) Míč je zasažen nebo postrčen částí těla pod boky

b) Hráč v útoku změní polohu těla mimo jeho osu tak aby zpomalil, zablokoval nebo se dostal do kontaktu s hráčem z týmu v obraně.

c) Hráč útočícího týmu v poslední chvíli změní dráhu běhu, tak aby se dostal za hráče v obraně, který je v prostoru 1,8 m (6 stop) kolem míče s úmyslem, aby se takto zablokovaný hráč dopustil chyby. Za nedovolený útok je penalizován útočící tým.

d) Podávající hráč vyprovokuje jednu rukou kontakt s hráčem v obraně, zatímco druhou rukou odpálí míč.   

7.17 Nedovolená obrana

Chyba nedovolená obrana nastane když:

a) Tým v obraně má v okamžiku odpalu  více než jednoho hráče ve vymezeném prostoru 1,8 m kolem míče. Pokud mají v tomto prostoru více než jednoho hráče dva týmy, dopustí se chyby nedovolená obrana ten tým, který byl určen.

b) Hráč v obraně, který je v prostoru 1,8 m kolem míče, blokuje, změní  nebo zpomalí provedení odpalu tak, jak naznačoval počáteční pohyb podávajícího hráče.

c) V okamžiku odpalu se hráč z neurčeného týmu nachází v prostoru 1,8 m kolem míče, dotkne se míče jako první a změní jeho  dráhu před tím, než se míč dotkne země.

d) Hráč v obraně, který je v prostoru 1,8 m kolem míče, blokuje nebo zpomalí provedení přihrávky

e) Při útočném přemístění míče, prováděném jedním nebo dvěma hráči, se hráč v obraně, který je při začátku útočného přemístění míče v prostoru 1,8 m kolem míče, dopustí chyby „nedovolená obrana” tím, že blokuje, změní dráhu nebo zpomalí provedení útočného přemístění míče.

f) Hráč v obraně, který je v prostoru 1,8 m kolem míče  blokuje,  zpomalí nebo změní dráhu běhu hráče v útoku, který se snaží dostat k míči.

g) Hráč v obraně, který je v prostoru 1,8 m kolem míče se dotkne a pohne míčem, ještě před tím než dojde k odpalu.

h) V okamžiku odpalu se hráč týmu v obraně dotkne míče.

i) Hráč týmu v obraně nerespektuje osu těla hráče v útoku a dojde ke kontaktu.

7.18 Napomenutí

Jakékoliv chování, které je proti smyslu charty sportovního chování (příloha A) je příčinou výstrahy, malého nebo velkého napomenutí

První malé nebo velké napomenutí má za následek udělení jednoho bodu každému z ostatních dvou týmů. Také to znamená osobní sankci pro toho, kdo přestupku dopustil.

Výstraha

Slovní výtka rozhodčího nemá vliv na bodový stav, ani na body za fair play.

Tým dostane výstrahu v případě zdržování hry, pokud hráči překročí limit 10 vteřin při střídání nebo při zaujmutí útočné pozice na podání.

Pokud se po výstraze opakuje zdržování hry, tým dostane malé napomenutí za nesportovní chování.

Malé napomenutí

a) Nesportovní chování

Projevy nesportovního chování jsou:

nedostatek respektu k rozhodnutí rozhodčích

nedostatek respektu vůči spoluhráčům, soupeřům, trenérům, divákům atd.

použití nepatřičného jazyka (kromě velkého napomenutí a) b)

pokus vědomě spáchat chybu

b) Záměrné bránění mezi dvěma hráči

Za záměrné bránění mezi dvěma hráči je považováno blokování, strkání, držení nebo vrážení mezi dvěma hráči

Za úmyslné bránění se také považuje bránění hráči v pohybu a bránění zformování útočné pozice týmu v útoku použitím upažených rukou, ramen, nohou, těla nebo ostatních surových způsobů. 

Pokud se hráč útočícího týmu záměrně dostane do kontaktu s hráčem z týmu v obraně, dostane malé napomenutí za „úmyslné bránění mezi dvěma hráči” Pokud následkem tohoto  kontaktu dojde ke zranění nebo pokud rozhodčí usoudí, že ke zranění mohlo dojít, dostane hráč velké napomenutí za jednání nebo verbální nadávky s úmyslem ublížit nebo zranit.

 Pro další vysvětlení nedovolené obrany a zóny 1,8 metru se podívejte do kapitoly ” Nedovolená obrana”.

c) Úmyslné bránění mezi hráčem a míčem nastane pokud se hráč záměrně  dostane do kontaktu s míčem, aniž by jeho tým byl týmem přijímajícím a tím brání plynulému průběhu hry. Jakýkoliv hráč, který nedělá vše pro to, dle rozhodnutí rozhodčího, aby se vyhnul kontaktu s míčem, se také dopouští úmyslného bránění. 

Hráč, který dostane druhé malé napomenutí v průběhu jednoho utkání je vyloučen a jeho spoluhráči jej musí nahradit tak, aby na hřišti byli stále 4 hráči.

Velké napomenutí

a) Jakékoliv vulgární* posunky nebo poznámky od hráče, trenéra nebo jiného účastníka, které je namířeno proti hráči nebo rozhodčímu, povede k velkému napomenutí.

*vulgární: nedostatek kultivovanosti, vnímavosti nebo vkusu, útočný v užití jazyka

b) Jednání nebo slova, která jsou použitá s úmyslem někomu ublížit.

c) Napomenutí dané po skončení oficiálního herního času, ale dříve, než hlavní rozhodčí podepíše záznamový arch (viz článek 4.1 k)

d) Míč nesmí být odpálen s úmyslem zranit. Jinými slovy, míč nesmí být odpálen plnou silou na krátkou vzdálenost  přímo na hráče, nad ramena hráče. Hlavní rozhodčí rozhodne jestli podávající hráč měl nebo neměl  úmysl zranit a případně udělí velké napomenutí.

Poznámky: Pokud jde hráč v obraně úmyslně blízko k míči, tedy do zóny 1,8 metru kolem míče a je zasažen plnou silou míčem do hlavy, nejedná se o odpal s úmyslem zranit.

Všechna ostatní napomenutí jsou považována za malá nebo za výstrahy.

Dvě malá napomenutí jednomu hráči = jedno velké napomenutí..

Jedno velké napomenutí znamená vyloučení hráče ze hry.

Pokud dojde k tomu, že tým nemá čtyři hráče, které by mohl nasadit do hry, je diskvalifikován z této hry.

Opakovaná napomenutí

Pokud tým dostane druhé, třetí nebo čtvrté napomenutí, druhé dva týmy dostanou 5 bodů každý. Čtvrté napomenutí znamená vyloučení týmu ze hry a hra dále pokračuje se dvěma týmy.

Poznámka: V případě bodů za fair play, se počítá jedno velké napomenutí jako dvě malá napomenutí (viz příloha C)

7.19 Stanovení výsledku

Každá perioda trvá 7 minut a v poslední minutě periody se zastavuje časomíra při každém přerušení hry.

Tým který první vyhraje tři periody, je vítězem utkání.

Pokud po skončení periody má jeden tým více bodů než ostatní dva týmy, je vítězem periody.

Pokud po skončení  periody jsou na prvním místě  dva týmy se stejným počtem bodů, nastavuje se čas, tyto dva týmy hrají proti sobě a vítězem periody se stane ten, který první získá 5 bodů.

Pokud po skončení periody mají všechny tři týmy stejný počet bodů, nastavuje se čas a  vítězem periody se stane ten, který první získá 5 bodů. Pokud dva týmy získají současně 5 bodů, nastavuje se čas po druhé, tyto dva týmy hrají proti sobě a vítězem periody se stane ten, který první získá 5 bodů.

Na začátku každé periody se bodový stav vynuluje a všechny tři týmy začínají s nulovým bodovým ziskem. 

Pokud jeden tým získá tři periody, tým a druhém místě je ten, který vyhrál druhý nejvyšší počet period. Pokud dva týmy mají stejný počet vyhraných period, nastavuje se čas a na druhém místě skončí ten, který první získá 5 bodů.

Vítězný tým získává 10 bodů

Tým na druhém místě získává 6 bodů

Tým na třetím místě získává 2 body

Za každou vyhranou periodu získává vítězný tým jeden bod.

Každý tým také získává fair play body podle tabulky v příloze C

Článek 8 Pravidla pro čas

8.1 Oddechový čas

a) Každý tým má k dispozici 30 sekundový oddechový čas za periodu v průběhu kterého se zastaví časomíra.

b) O oddechový čas může požádat pouze trenér nebo kapitán hrajícího týmu.

c) Oddechové časy mohou být rozhodčími vyžádány pouze v době, kdy je míč mimo hru. V této době může o oddechový čas požádat kterýkoliv tým.

d) Během oddechového času mohou hráči opustit hřiště a sednout si na lavičku.

e) Délka jednoho oddechového času je vždy 30 sekund pokud o něj  požádá trenér nebo kapitán

f) Pokud je oddechový čas vyžádán rozhodčím není jeho délka omezena. Jedná se o dobu nezbytnou pro vyřešení nastalé situace.

g) Nevyužité oddechové časy nelze převádět do jiných period.

Poznámky: Pokud dojde k malému zranění, pak rozhodčí nebude žádat o oddechový čas v případě, že je hráč připraven pokračovat ve hře v krátkém časovém limitu (10 sekund) bez toho, aby žádal ošetření nebo pokud je zraněný hráč okamžitě vystřídán. V opačném případě bude hlavní rozhodčí požadovat oddechový čas. Pokud dojde k velkému zranění, pak rozhodčí musí požádat o oddechový čas a zastavit časomíru.

Článek 9. Výklady

9.1 Přihrávka

Pokud tým má míč v držení a provede přihrávku

1) Míče je považován za „ve hře” i když se dotkne hráče z jiného týmu nebo rozhodčího, ale nezmění svou dráhu.

2) Pokud se míče dotkne hráč z jiného týmu a dráha míče je upravena může nastat 6 následujících situací.

Úmyslné bránění mezi hráčem a míčem: pokud se dotkne míče a změní jeho dráhu hráč týmu v obraně, který je při začátku přihrávky mimo zónu 1,8 m kolem míče a neudělá vše co je v jeho silách, aby se vyhnul kontaktu s míčem. Vždy záleží na posouzení situace rozhodčím.

Opakování: pokud se dotkne míče a změní jeho dráhu hráč týmu v obraně, který je při začátku přihrávky mimo zónu 1,8 m kolem míče a udělá vše co je v jeho silách, aby se vyhnul kontaktu s míčem. Vždy záleží na posouzení situace rozhodčím.

Nedovolená obrana:  hráč v obraně, který je v zóně 1,8 m kolem míče, blokuje, změní  nebo zpomalí provedení odpalu.

Míč na zemi: chyba pro tým v držení míče, který úmyslně hodí míč na hráče týmu v obraně a míč se pak dotkne země uvnitř hrací plochy.

Mimo hřiště: tým v držení míče úmyslně hodí míč na hráče týmu v obraně a míč se pak dotkne země mimo  hrací plochy nebo pevného objektu.

Opakování: Pokud se míč nejprve dotkne rozhodčího a dojde ke změně dráhy míče .

9.2 Přemístění míče

Pokud určený tým má míč v držení a provede přemístění míče, mohou nastat následující situace

1) Nedovolená obrana: hráč v obraně, který je na počátku provedení přemístění míče v zóně 1,8 m kolem míče, blokuje, změní  nebo zpomalí provedení přemístění míče.

2) Nedovolené přemístění míče: chyby se dopustí tým v držení míče pokud dojde ke kontaktu mezi míčem nebo hráčem v útoku a  hráčem v obraně, který je na počátku provedení přemístění mimo zónu 1,8 m kolem míče. 

3) Hra se nepřerušuje pokud v průběhu přemístění míče prováděného jedním nebo dvěma hráči dojde ke kontaktu mezi míčem a hráčem  v obraně, který je na počátku provedení přemístění v zóně 1,8 m kolem míče, ale nedojde k blokování, změně  nebo zpomalení provedení přemístění míče. 

Článek 10. Oficiální postupy rozhodování

10.1 Postupy rozhodování jednoho rozhodčího

1) Rozhodčí musí zaujmout správnou pozici, 2-3 metry od míče

2) Píská podání

3) Opakuje barvu při určení

4) Píská pokud dojde k chybě

5) Signalizuje a oznamuje chybu.

6) Má míč pod kontrolou.

7) Přemisťuje míč do místa odkud se bude podávat.

8) Kontroluje osobu pověřenou sčítáním bodů.

Poznámky: zaujmout správnou pozici znamená být v náležité vzdálenosti 2-3 metry od míče a v úhlu 85°od odpalujícího hráče.

10.1 Postupy rozhodování dvou rozhodčích

10.2.1 Postupy rozhodování hlavního rozhodčího

1) Rozhodčí musí zaujmout správnou pozici (viz. diagram níže).

2) Opravňuje asistenta rozhodčího signalizací podání (ukáže na míč) k zapískání podání.

3) Píská chyby.

4) Signalizuje a oznamuje chybu týmu (ukáže na pásku týmu, který se dopustil chyby) stojí čelem k počítači skóre.

5) Pohybem hlavy kontroluje a potvrzuje bodový stav na ukazateli.

10.2.2. Postupy rozhodování asistenta rozhodčího

1) Rozhodčí musí zaujmout správnou pozici (viz. diagram níže).

2) Píská podání jakmile je k tomu oprávněn hlavním rozhodčím

3) Opakuje barvu při určení

4) Píská chyby. (vhodně podle svého umístění) 

5) Neverbálně signalizuje a oznamuje chybu týmu (ukáže na pásku týmu, který se dopustil chyby)

6) Přemisťuje míč do místa odkud se bude podávat.

10.3 Postupy rozhodčího při napomenutí

Pokud si rozhodčí všimne chování nebo situace, která vyžaduje napomenutí, postupuje následujícím způsobem:

1) Píská chybu

2) Signalizuje a oznamuje chybu čelem k počítači skóre

3) Vyžádá si oddechový čas

4) Vyzve hráče, aby před něho předstoupil

5) Ukáže tomuto hráči kartu

6) Zapíše napomenutí na záznamový arch

Hráči, který dostane druhé malé napomenutí ukáže rozhodčí červenou kartu a tento hráč musí ihned opustit hrací plochu.

Pokud si rozhodčí všimne situace kdy přestupku, který vyžaduje napomenutí se dopustil tým, postupuje následujícím způsobem:

1) Píská chybu

2) Signalizuje a oznamuje chybu čelem k počítači skóre

3) Vyžádá si oddechový čas

4) Postaví se před týmovou lavičku a přiloží kartu na pásku v barvě týmu, který se dopustil přestupku.

5) Zapíše napomenutí na záznamový arch

10.4 Postupy rozhodčího při střídání hráčů

Když dojde k chybě, buňka týmu která se chyby dopustila, stejně tak jako ostatní buňky mohou vystřídat hráče na ploše. Tým který se dopustil chyby má míč v držení a asistent rozhodčího píská podání jakmile se tým postaví do pozice „na podání”. Všechny tyto kroky musí být vykonány do limitu 10 vteřin.

Přednost se dává týmu, který bude podávat. Takže rozhodčí může pískat podání i dříve než v  limitu deseti vteřin, pokud se tým postaví do pozice na podání.

Při opakování hry není možné střídat (s výjimkou zranění).

10.5 Postupy rozhodčího při oddechovém času

1) Rozhodčí oznámí začátek oddechového času dlouhým zapískáním. Stojí čelem k počítači skóre a ukáže na pásku týmu, který žádal o oddechový čas.

2) Hlavní rozhodčí zapíše oddechový čas na záznamový arch

3) Po dvaceti (20) vteřinách píská asistent rozhodčího, aby upozornil na  návrat do hry

4) Po dalších deseti (10) vteřinách píská podání

5) Pokud po třiceti (30) vteřinách žádný hráč podávajícího týmu není v kontaktu s míčem, rozhodčí vydá výstrahu, slovní napomenutí. pokud stejný tým opakuje přestupek rozhodčí vydá malé napomenutí.

Poznámky: Rozhodčí nemusí čekat, až všechny týmy zaujmou své pozice na hrací ploše. Jakmile uplyne limit třicet (30) vteřin, musí pískat podání. Nicméně, i když je tým, který je v držení míče připraven podávat dříve, musí rozhodčí čekat na uplynutí třiceti (30) vteřinového limitu. 

Pokud je oddechový čas vyžádán rozhodčím, jeden z činovníků musí ve stejné době sledovat dění na hrací ploše. pokud situace vyžaduje, aby rozhodčí opustil hrací plochu nebo se musí věnovat jiné záležitosti, činovník který dohlíží na hru, nebo zodpovědný rozhodčí, může převzít tuto povinnost. pokud v této době dojde k chování, které vyžaduje napomenutí, zodpovědný činovník to může nahlásit hlavnímu rozhodčímu, který rozhodne o dalším postupu.   

Příloha A 

Pravidla (charta) sportovního chování

Učitelé, rodiče, trenéři, sportovci a všichni účastníci jsou vítáni, aby převzali pravidla sportovního chování tím, že respektují články kodexu sportovního chování. Každý jednotlivec musí přispět, aby prosazoval humánnější a formativní sportovní praxi. 

- Prokázat sportovního ducha znamená v první řadě a především striktně dodržovat a respektovat všechna pravidla, snažit se nikdy záměrně nespáchat faul 

- Prokázat sportovního ducha znamená respektovat činovníky. Přítomnost činovníků a rozhodčích je nezbytná k tomu, aby se soutěž konala. Zaslouží si respekt všech zúčastněných. 

- Prokázat sportovního ducha znamená akceptovat všechna rozhodnutí rozhodčích bez dotazování se na jeho poctivost. 

- Prokázat sportovního ducha znamená akceptovat porážku s důstojností a bez zlomyslnosti. 

- Prokázat sportovního ducha znamená akceptovat výhru s pokorou a bez škodolibosti. 

- Prokázat sportovního ducha znamená pochválit soupeřovi dobrou hru a výkon. 

- Prokázat sportovního ducha znamená odmítnout podvádět nebo používat nepovolené chování za účelem vyhrát. 

- Prokázat sportovního ducha znamená respektovat soupeře jako sobě rovné a snažit se vyhrát se snahou udělat vše co, je ve vlastních silách a možnostech. 

- Prokázat sportovního ducha znamená povzbuzovat spoluhráče během špatné hry stejně jako během dobré hry. 

- Prokázat sportovního ducha znamená zachovat si vždy důstojnost, ovládat se a nelibovat si ve fyzickém nebo verbálním násilí. 

Sportovní duch se počítá!


Příloha B

Tato signalizace rozhodčího je jediná uznávaná mezinárodní kin-ballovou federací IKBF


1. Začátek hry nebo periody

Rozhodčí provede paží tři bočné kruhy vpřed na úrovni ramene a potom ukáže na lavičku týmu, který začíná, během toho píská na píšťalku.

Začátek hry nebo periody


2. Konec periody

Rozhodčí je čelem k časoměřiči, zdvihne ruce nad hlavu, jednou rukou drží zápěstí druhé ruky, během toho píská na píšťalku.

Konec periody


3. Konec hry

Rozhodčí je čelem k časoměřiči, zdvihne ruce nad hlavu a třikrát tleskne, během toho píská na píšťalku.

Konec hry


4. Oddechový čas

Rozhodčí je čelem k časoměřiči, na úrovni hrudníku umístí prsty jedné ruky doprostřed dlaně druhé ruky a ukáže na tým, který žádal o oddechový čas, během toho píská na píšťalku.

Oddechový čas

Pro tyto čtyři signály je hvizd plynulý (od jedné do tří sekund).


5. Podání

Rozhodčí ukáže na míč rukou a dvakrát krátce zapíská.

Podání


6. Opakování

Nejprve rozhodčí zkříží ruce v úrovni pasu, pak je dvakrát za sebou oddělí od sebe a ukáže si na pásku v barvě týmu, který začíná opakování s míčem. Zapíská jednou a poté zvolá opakování (replay).

Opakování


7. Mimo hřiště

Rozhodčí pískne pouze jednou. Ruce jdou předpažením do vzpažení skrčmo (dlaně za ramena) a potom si ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Mimo hřiště


8. Příliš mnoho hráčů na hřišti

Rozhodčí jednou pískne, předpaží jednu ruku, dlaň vpřed s roztaženými prsty a ukáže si na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Příliš mnoho hráčů na hřišti


9. Nedovolená obrana

Rozhodčí pískne pouze jednou, předpaží jednu ruku, na které ukáže tři prsty a ukáže si na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Nedovolený odpal


10. Jeden hráč se nedotýká míče (chybějící kontakt)

Rozhodčí jednou pískne. Ukazováčkem ukáže vzhůru a v jednom pohybu předpaží a pak předpaží skrčmo. Následně si ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Jeden hráč se nedotýká míče (chybějící kontakt)


11. Záměna jména (chyba v určení)

Rozhodčí jednou pískne. Jednu paži předpaží a rychle zavře a otevře pěst, zatímco druhou rukou ukazuje na své ucho. Potom si ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Záměna jména (chyba v určení)


12. Stejný hráč odpálil dvakrát

Rozhodčí jednou pískne, dvakrát za sebou předpaží a připaží skrčmo, dlaně otevřené vpřed, jednou rukou si ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Stejný hráč odpálil dvakrát


13. Krátký odpal

Rozhodčí jednou krátce pískne a zároveň upažením vzpaží, dlaně nad hlavou dovnitř, ale nedotýkají se. Jednou rukou si pak ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Krátký odpal


14. Dráha míče směrem dolů

Rozhodčí jednou krátce pískne. Udělá jeden krok a energicky ukazuje na zem a pak si ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Dráha míče směrem dolů


15. Míč na zemi nebo nechycen

Rozhodčí jednou krátce pískne a zároveň si tře dlaně o sebe (dlaně vodorovně) a pak si ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Míč na zemi nebo nechycen


16. Časová chyba (příliš dlouho)

Rozhodčí jednou krátce pískne a ukáže si na hodinky na zápěstí druhé ruky v úrovni ramen. Potom si ukáže na pásku v barvě týmu, který porušil pravidlo.

Časová chyba (příliš dlouho)


17. Kroky s míčem

Rozhodčí jednou krátce pískne, pokrčí paže před tělem a otáčí pěsti kolem sebe. Potom si jednou rukou ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Kroky s míčem


18. Neúmyslné bránění...

a) Neúmyslné bránění mezi dvěma hráči

Použije signál pro opakování v čísle 6.

b) Neúmyslné bránění mezi hráčem a míčem

Použije signál pro opakování v čísle 6.

Neúmyslné bránění...


c) Úmyslné bránění mezi dvěma hráči

Rozhodčí jednou krátce pískne. Paže skrčené před tělem, předloktí jedné ruky je vodorovně, ruka v pěst, druhé předloktí je vodorovně, dlaň otevřená, pěst první ruky je v dlani druhé ruky. Druhá ruka pak ukazuje na pásku týmu, který se dopustil chyby. Tato chyba zahrnuje malé napomenutí pro hráče.

Úmyslné bránění mezi dvěma hráči


d) Úmyslné bránění mezi hráčem a míčem

Rozhodčí jednou krátce pískne. Obě ruce položí na boky a pak si ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby. Tato chyba vede k malému napomenutí hráče, který se chyby dopustil.

Úmyslné bránění mezi hráčem a míčem


e) Nesportovní chování

Rozhodčí jednou krátce pískne. Jedna paže v předpažení pokrčmo, předloktí kolmo k zemi, ruka v pěst. Druhá ruka chytne přední část loktu. Potom ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby. Tato chyba vede k malému napomenutí pro hráče, který se dopustil chyby.

Nesportovní chování

f) Urážející slovo (slova) nebo jednání s úmyslem ublížit nebo zranit někoho, a nebo které je v rozporu se sportovním chováním

Rozhodčí jednou krátce pískne. Mírně udeří pěstí do svého druhého ramene a ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby. Tato chyba vede k velkému napomenutí pro hráče, který se dopustil chyby.Urážející slovo (slova) nebo jednání s úmyslem ublížit nebo zranit někoho, a nebo které je v rozporu se sportovním chováním


19. Nedovolený útok

Rozhodčí jednou krátce pískne. Zkříží ruce na prsa, ruce v pěst směřující nahoru a ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Nepovolený odpal


20. Míč držený za látku nebo za ventilek

Rozhodčí jednou krátce pískne. Jedna paže předpaží a ruka předvádí gesto jako při zdvihání předmětu, zatímco otevírá a zavírá pěst. Potom si ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Míč držený za látku nebo za ventilek


21. Držení míče

Rozhodčí jednou krátce pískne. Spojí ruce před tělem, proplete prsty a pak ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.


22. Nepovolené přemístění míče

Rozhodčí jednou krátce pískne. Paže v předpažení, dlaně dovnitř, jedna paže zůstává v předpažení a druhá jde do upažení. Pak si ukáže na pásku v barvě týmu, který se dopustil chyby.

Nepovolené posunutí míče


23. Střídání hráčů

Rozhodčí nepíská. Střídavě, nad hlavou s dlaněmi dovnitř pohybuje oběma rukama vpřed a vzad

Střídání hráčů


Přílohy C, D, E, E, F naleznete ve verzi pravidel, která je ke stažení níže ve formátu pdf.

Soubory ke stažení

Tisknout
© 2021, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing